Markarbeten och TA-planer

Om du och ditt företag behöver göra arbeten på kommunens mark, till exempel grävning och schaktning, är det viktigt att ni söker rätt tillstånd redan innan ni påbörjar arbetet. För byggstaket, ställningar, arbete med skylift som påverkar kommunens gator på något sätt ska du söka TA–plan, trafikanordningsplan.

Bild på en grävmaskin i Mölndals centrum

Ska du göra olika markarbeten på Mölndals stads mark ska du följa instruktionerna nedan för att söka rätt tillstånd.

  1. Ska du lägga ner något under mark (ledningar, rör, kablar eller saker till brunnar och elskåp) eller om det gäller något som är i anslutning till kablar/ledningar som redan ligger under mark som är kommunens ska du ansöka om lägesgodkännande. Om det inte är det kan du gå direkt till steg 2 - TA-planer.
  2. Om du ska göra något där trafikflödet störs eller skyltning för trafiken behövs ska du söka TA-plan.
  3. Viktigt att veta vid markarbeten.

Arbetsordning för markarbeten

I korthet gäller följande arbetsordning för tillstånd för schakt eller markarbeten på kommunens mark:

1. Ansökan om lägesgodkännande, vid behov

Byggherren eller entreprenören som ska göra markarbete eller gräva ner ny ledning i kommunens mark, ska senast 4 veckor innan planerad start ansöka om lägesgodkännande hos tekniska förvaltningen.

2. Ansökan om godkännande av TA-plan

Entreprenören ska ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) via e-tjänsten ISY Case.

Det ska ske senast 3 veckor innan arbetet ska börja och efter eventuell godkänt lägesgodkännande. Det går att rita planen i verktyget eller bifoga en färdig fil. Mölndals stad granskar TA-planen.

3. Ansökan om schakttillstånd

Efter granskad TA-plan ska entreprenören ansöka om schakttillstånd för arbete inom kommunens gator och allmän platsmark.

Ansökan ska du göra senast 2 veckor före planerad start. I ansökan ska det tydligt framgå vilken yta som berörs av markarbetet.

4. Ansökan om upplåtelse av offentlig plats

Entreprenören ansöker, vid behov, hos polisen om att få använda offentlig plats. Det gäller om entreprenören vill använda offentlig mark utanför anvisad arbetsplats. Du ska ha fått tillståndet innan arbetet påbörjas.

Du kan behöva betala avgift för användande av offentlig plats.

Viktigt att tänka på vid markarbeten

Om entreprenören tvingats gräva utan tillstånd vid en akutsituation, är den skyldig att ansöka om tillstånd senast följande arbetsdag. Tekniska förvaltningen kommer ut och gör tillsyn.

När arbetet pågår ska det vara tydligt skyltat vilken entreprenör som utför arbetet. Entreprenören ska också på plats kunna visa upp ett godkänt tillstånd. I övrigt gäller det som står i handboken Arbete på väg Pdf, 2.7 MB..

När arbetet är avslutat ska ansvarig byggherre/entreprenör ändra status på ärendet i ISY Case till tillfälligt återställd eller återställd.

Marken ska vara återställd senast 30 dagar efter slutdatumet för schakttillståndet. Ledningsschakt ska vara återställd, inklusive beläggning med försegling, senast 30 dagar efter att återfyllning har skett. Återställandet av marken ska tillgodose framkomligheten för räddningstjänst och renhållningsfordon!

För markarbeten gäller avgifter för arbete i allmän platsmark som finns i Bilaga 3 i Mölndals stads bestämmelser för arbeten inom allmän plats. Pdf, 7.1 MB.

Arbeten på annan mark

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att ändra höjdläget på mark mer än en halv meter och för att spränga. Det gäller även på din egen fastighet. Bygglovshandläggarna på stadsbyggnadsförvaltningen kan ge mer information.

Arbeten på gator och allmän plats i Mölndal

I Mölndals karta presenteras:

Ny användare i ISY Case

  1. Registrera dig i systemet för att få tillgång till ISY Case.
  2. Testa att logga in genom att följa länken Ansök om tillstånd för trafikanordningsplan eller schakt. Du ska komma till första sidan men kan ännu inte skapa något ärende.
  3. Meddela den byggherre eller ledningsägare som du ska arbeta för att du registrerat dig och att de ska godkänna dig i sin grupp. Det kan finnas en eller flera som ska godkänna dig i sin grupp.
  4. Om du inte kommer in i systemet efter att du meddelat ledningsägaren eller byggherren, kontakta dem igen.
  5. Ska du enbart ansöka om TA-plan, välj gruppen Fristående TA-planer vid registrering.

Du kan alltid kolla i lathunden för ISY Case Pdf, 2.8 MB..

Relaterad information

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad