Markarbeten och TA-planer

Om du och ditt företag behöver göra arbeten på kommunens mark, till exempel grävning, schaktning eller borrning är det viktigt att ni söker rätt tillstånd redan innan ni påbörjar arbetet. Berör det gator, vägar, trottoarer, gång- eller cykelvägar på något sätt behöver du också en godkänd TA–plan, trafikanordningsplan.

Bild på en grävmaskin i Mölndals centrum

Ska du göra olika markarbeten eller schaktning på offentlig mark, Mölndals stads mark, ska du följa instruktionerna nedan för att söka rätt tillstånd.

Ansökan om schakttillstånd och lägesgodkännande

Byggherren eller entreprenören som ska göra markarbete i kommunens mark ska senast 2 veckor innan planerad start ansöka om schakttillstånd.

Gäller ärendet nyanläggning av nytt läge för ledning eller kabel ska även lägesgodkännande sökas. Handläggningstiden för lägesgodkännande är 4 veckor.

Lägesgodkännande behöver du ej söka för redan befintliga lägen, till exempel byte av ledning eller kabel som ska förläggas i samma läge.

Så här är arbetsordningen

Vid schaktansökan och trafikanordningsplan för nyanläggning av nytt läge för ledning eller kabel:

 1. Du skapar ett nytt ärende som Nyanläggning och fyller i uppgifter om schakten och sparar.
 2. I ärendet bifogar du en ritning på det nya läget. Därefter ändrar du status från Planerat arbete till Lägesgodkännande och sparar. Vår handläggare kontrollerar din ansökan.
 3. När vår handläggare har beviljat lägesgodkännandet uppdateras statusen till Ansökan på ditt ärende.
 4. Du kan rita trafikanordningsplanen eller bifoga en färdig fil direkt ärendet. Har du sedan tidigare ett ärende med fristående trafikanordningsplan i Isy Case kan du koppla ihop med ansökan.
 5. Våra handläggare tittar på ditt ärende.
 6. Efter genomfört arbete ska återställning ske, läs mer under rubriken Återställning.

Vid endast schaktansökan och trafikanordningsplan:

 1. Du skapar ett nytt schaktärende i ISY Case och fyller i uppgifter om schakten och sparar.
 2. Du kan rita trafikanordningsplanen eller bifoga en färdig fil direkt ärendet. Har du sedan tidigare ett ärende med fristående trafikanordningsplan i Isy Case kan du koppla ihop med ansökan.
 3. Därefter ändrar du status från Planerat arbete till Ansökan och sparar. Vår handläggare kontrollerar din ansökan.
 4. Våra handläggare tittar på ditt ärende.
 5. Efter genomfört arbete ska återställning ske, läs mer under rubriken Återställning.

Läs mer om trafikanordningsplaner, för tillexempel där du inte har en schakt.

Handläggningstider:

Lägesgodkännande: 4 veckor
Schakttillstånd: 2 veckor
Trafikanordningsplan: 3 veckor

Viktigt att tänka på vid markarbeten

Om entreprenören tvingats gräva utan tillstånd vid en akutsituation, är den skyldig att ansöka om tillstånd senast följande arbetsdag. Tekniska förvaltningen kommer ut och gör tillsyn.

När arbetet pågår ska det vara tydligt skyltat vilken entreprenör som utför arbetet. Entreprenören ska också på plats kunna visa upp ett godkänt tillstånd. I övrigt gäller det som står i handboken Arbete på väg Pdf, 2.7 MB..

Återställning

När arbetet är avslutat ska ansvarig byggherre/entreprenör ändra status på ärendet i ISY Case till tillfälligt återställd eller återställd.

Marken ska vara återställd senast 30 dagar efter slutdatumet för schakttillståndet. Ledningsschakt ska vara återställd, inklusive beläggning med försegling, senast 30 dagar efter att återfyllning har skett. Återställandet av marken ska tillgodose framkomligheten för räddningstjänst och renhållningsfordon!

För markarbeten gäller avgifter för arbete i allmän platsmark som finns i Bilaga 3 i Mölndals stads bestämmelser för arbeten inom allmän plats. Pdf, 7.1 MB.

Ansökan om upplåtelse av offentlig plats

Entreprenören ansöker även, vid behov, hos polisen om att få använda offentlig plats. Det gäller om entreprenören vill använda offentlig mark utanför anvisad arbetsplats. Du ska ha fått tillståndet innan arbetet påbörjas.

Du kan behöva betala avgift för användande av offentlig plats.

Arbeten på annan mark

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att ändra höjdläget på mark mer än en halv meter och för att spränga. Det gäller även på din egen fastighet. Bygglovshandläggarna på stadsbyggnadsförvaltningen kan ge mer information.

Arbeten på gator och allmän plats i Mölndal

I Mölndals karta presenteras:

Ny användare i ISY Case

 1. Registrera dig i systemet för att få tillgång till ISY Case.
 2. Testa att logga in genom att följa länken Ansök om tillstånd för trafikanordningsplan eller schakt. Du ska komma till första sidan men kan ännu inte skapa något ärende.
 3. Meddela den byggherre eller ledningsägare som du ska arbeta för att du registrerat dig och att de ska godkänna dig i sin grupp. Det kan finnas en eller flera som ska godkänna dig i sin grupp.
 4. Om du inte kommer in i systemet efter att du meddelat ledningsägaren eller byggherren, kontakta dem igen.
 5. Ska du enbart ansöka om TA-plan, välj gruppen Fristående TA-planer vid registrering.

Du kan alltid kolla i lathunden för ISY Case Pdf, 2.8 MB..

Du kan ladda ner en handledning för hur du skickar in din ansökan om lägesgodkännande Pdf, 215.1 kB..

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad