Miljöfarlig verksamhet

I begreppet miljöfarlig verksamhet ryms all användning av mark, byggnader eller anläggningar, som på något sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö. Bygg- och miljöförvaltningen har tillsyn över de flesta företag och verksamheter som bedriver miljöfarlig verksamhet i Mölndals stad.

Miljölagstiftningen gäller alla företag

Du som driver en miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att ditt företag följer de lagar och regler som finns i miljöbalken. Miljöbalkens krav gäller alla miljöfarliga verksamheter oavsett storlek, typ av produktion eller produktionsmängd.  

För dig som har frågor

Om du har frågor om miljölagstiftningen eller miljönämndens tillsyn får du gärna kontakta bygg- och miljöförvaltningen. Läs också gärna vårt informationsblad - Miljöregler för mindre verksamheter Pdf, 125.1 kB..

Anmälningsplikt för vissa typer av verksamheter

Vissa miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga. Innan du startar en sådan verksamhet måste du anmäla det till miljönämnden. Vi behöver ha din anmälan om miljöfarlig verksamhet senast 6 veckor innan du startar din verksamhet.

Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält det, innebär det att du som verksamhetsutövare kan dömas för otillåten miljöverksamhet.

Tänk på att även om din verksamhet inte är anmälningspliktig kan det ändå vara bra att kontakta oss innan du påbörjar verksamheten.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter

  • fordonstvättar
  • bensinstationer
  • bilverkstäder med lackering
  • mellanlagring av farligt avfall
  • tryckeri
  • mekaniska verkstäder
  • blästringsverksamhet

I Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) står samtliga verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga. De tillståndspliktiga verksamheterna prövas av länsstyrelsen. 

Krav på en väl fungerande egenkontroll

Enligt miljöbalken har alla som bedriver en verksamhet ansvar för att planera och kontrollera sin verksamhet så att risker och brister kan upptäckas och åtgärdas i förebyggande syfte.

Verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga behöver ha en dokumenterad egenkontroll. Detaljer om vad som måste ingå i din egenkontroll hittar du i Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).

Den svenska miljölagstiftningen lägger stort ansvar på dig som verksamhetsutövare och egenkontrollen är ett verktyg för att se till att företaget lever upp till miljöbalkens krav. Naturvårdsverket har i olika allmänna råd och handböcker gett stöd för hur kraven på egenkontroll bör tillämpas för olika typer av verksamheter.

Miljönämnden använder bland annat de allmänna råden och handböckerna som underlag vid bedömningar i tillsynen. Du som är verksamhetsutövare bör även använda dig av dem som hjälp i ditt egenkontrollsarbete.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad