Nyttoparkering

Du som använder bilen i yrket och behöver komma nära ditt mål, kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet ger dig bland annat rätt att parkera längre än vad skyltarna anger och i vissa fall slippa parkeringsavgift. Nyttoparkering gäller på allmän platsmark.

Parkeringskylt med texten Tillstånd erfordras

Vem kan ansöka 

Nyttoparkeringstillståndet finns i två varianter, ett allmänt tillstånd och ett tillstånd för dig som arbetar inom vårdsektorn. Tillståndet gäller i ett år och är kopplat till ett fordon. Det finns också tillfälliga tillstånd för kortare perioder.

Nyttoparkeringstillstånd ges inte för transport av personer, arbetsledning, kundbesök, parkering utanför egen arbetsplats eller lastning och lossning av gods.

Allmänt tillstånd

Det allmänna tillståndet för nyttoparkering är till för verksamheter som behöver komma nära målet med serviceutrustad bil. Tillstånd kan också ges till verksamheter som har stort antal godstransporter med tidskrävande på- och avlastning. Några exempel är VVS-firmor, budföretag och reparatörer. Använd blanketten:

Regler för allmänt nyttoparkeringstillstånd

Tillståndet ger rätt att på allmän platsmark inom Mölndals stad:

 • Parkera på gator och vägar, måndag - lördag kl 7-19
 • Parkera högst två timmar i följd på plats där parkering är tillåten kortare tid än två timmar.
 • Parkera avgiftsfritt på avgiftsbelagd parkeringsplats under högst två timmar i följd.

Placering

Tillståndet, i original, ska vara placerat så att det är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.

Tillståndet gäller inte:

 • där det, enligt lag, är att förbjudet att stanna
 • på gångfartsområde, gågata, huvudled eller vändplats, plats för rörelsehindrade, lastplats, taxiplats, bokbussplats eller annan särskild ändamålsplats.
 • på uppställningsplatser som reserverats för visst fordonsslag, tillexempel lastbil eller buss.
 • Observera att tillståndet inte gäller på tomtmark. Där regleras parkeringen av fastighetsägaren.

Övriga regler

 • Om det inte klart framgår att fordonet är en företagsbil ska fordonet vara försett med en skylt, dekal eller liknande med företagets namn väl synligt.
 • Företaget, det vill säga tillståndsinnehavaren, ska underrätta föraren om gällande villkor och giltighet.
 • Vid förändringar, till exempel fordonsbyte, ska Mölndals stad meddelas omgående.
 • Stulet tillstånd ska anmälas.
 • Stulet eller förlorat tillstånd ersätts inte.
 • Om du vill förnya gällande tillstånd måste du lämna in din ansökan senast tre veckor innan tillståndet upphör att gälla.

Nyttoparkering för vårdsektorn

Detta tillstånd är till för verksamheter som behöver komma nära målet för att göra många jourbesök eller hembesök, som till exempel kommunal eller privat hemtjänst. Använd blanketten:

Regler för nyttoparkeringstillstånd för vårdsektorn

Tillståndet ger rätt att på allmän platsmark inom Mölndals stad:

 • Parkera på gator och vägar, alla dagar, dygnet runt.
 • Parkera högst två timmar i följd på plats där parkering är tillåten kortare tid än två timmar.
 • Parkera avgiftsfritt på avgiftsbelagd parkeringsplats under högst två timmar i följd.
 • Om särskild försiktighet iakttas, parkera under högst två timmar i följd där parkering är förbjuden enligt lokal trafikföreskrift.

Tillståndet ger även rätt att på tomtmark, som skyltas och förvaltas av Mölndals parkerings AB, parkera avgiftsfritt under högst två timmar i följd på avgiftsbelagda ytor enligt bilaga på ditt fysiska tillstånds baksida.

Placering av tillståndet

Tillståndet, i original, ska vara placerat så att det är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.

Tillståndet gäller inte:

 • där det, enligt lag, är förbjudet att stanna
 • på gångfartsområde, gågata, huvudled eller vändplats, plats för rörelsehindrade, lastplats, taxiplats, bokbussplats eller annan särskild ändamålsplats.
 • på uppställningsplatser som reserverats för visst fordonsslag, tillexempel lastbil eller buss.

Övriga regler

 • Om det inte klart framgår att fordonet är en företagsbil ska fordonet vara försett med en skylt, dekal eller liknande med företagets namn väl synligt.
 • Företaget, det vill säga tillståndsinnehavaren, ska underrätta föraren om gällande villkor, regler och giltighet.
 • Vid förändringar, till exempel fordonsbyte, ska Mölndals stad meddelas omgående via nyttoparkering@molndal.se.
 • Stulet tillstånd ska anmälas direkt till oss.
 • Stulet eller förlorat tillstånd ersätts inte.
 • Om du vill förnya gällande tillstånd måste du lämna in din ansökan senast tre veckor innan tillståndet upphör att gälla.

Så ansöker du 

1. Fyll i, skriv under och skicka in din ansökan. Alla fält är obligatoriska. Ansök om tillstånd minst tre veckor innan du behöver det. För förnyelse av tillstånd ska du också ansöka senast tre veckor innan tillståndet upphör att gälla.

2. Vi tar emot och behandlar din ansökan. Handläggningstiden är cirka tre veckor. Om din ansökan uppfyller villkoren och därmed blir godkänd, skickar vi en faktura tillsammans med tillståndet till dig.

3. Kortet ska vara placerat i vindrutan på bilen så att det enkelt går att läsa av utifrån.

Avgift 

Avgiften för nyttoparkeringstillståndet är 6 000 kr per år, inklusive moms.

Tillfälliga tillstånd för kortare perioder har följande avgifter: 


DagPris


1 och 2

100 kr/dag

3-10

75 kr/dag

11-20

50 kr/dag

21-30

25 kr/dag

Relaterad information

Kontakt

Nyttoparkeringstillstånd
Mölndals parkerings AB
031-315 10 00 Kontaktcenter
nyttoparkering@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad