Nyttoparkering

Du som använder bilen i yrket och behöver komma nära ditt mål, kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet ger dig bland annat rätt att parkera längre än vad skyltarna anger och i vissa fall slippa parkeringsavgift. Nyttoparkering gäller på allmän platsmark.

Vem kan ansöka 

Nyttoparkeringstillståndet finns i två varianter, ett allmänt tillstånd och ett tillstånd för dig som arbetar inom vårdsektorn. Tillståndet gäller i ett år och är kopplat till ett fordon. Det finns också tillfälliga tillstånd för kortare perioder.

Nyttoparkeringstillstånd ges inte för transport av personer, arbetsledning, kundbesök, parkering utanför egen arbetsplats eller lastning och lossning av gods.

Allmänt tillstånd

Det allmänna tillståndet för nyttoparkering är till för verksamheter som behöver komma nära målet med serviceutrustad bil. Tillstånd kan också ges till verksamheter som har stort antal godstransporter med tidskrävande på- och avlastning. Några exempel är VVS-firmor, budföretag och reparatörer. Använd blanketten:

Regler för allmänt nyttoparkeringstillstånd

Med ett allmänt nyttoparkeringstillstånd får du parkera på gator och vägar som är allmän platsmark inom Mölndals stad, måndag - lördag kl 7-19. Parkering får ske högst två timmar i följd på plats där parkering är tillåten mindre än två timmar. Du kan parkera avgiftsfritt på avgiftsbelagd parkeringsplats under högst två timmar i följd.

Tillståndet gäller inte:

 • där det är att förbjudet att parkera och stanna.
 • på gångfartsområde, huvudled eller vändplats, plats för rörelsehindrade, lastplats, taxiplats, bokbussplats eller annan specialplats. Det gäller
  inte heller på uppställningsplatser som reserverats för visst fordonsslag, till exempel lastbil eller buss.
 • Observera att tillståndet inte gäller på tomtmark. Där regleras parkeringen av fastighetsägaren.

Placering
Tillståndet, i original, ska vara placerat så att det är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.

Övriga regler

 • Om det inte klart framgår att fordonet är en företagsbil ska fordonet vara försett med en skylt, dekal eller liknande med företagets namn väl synligt.
 • Företaget, det vill säga tillståndsinnehavaren, ska underrätta föraren om gällande villkor och giltighet.
 • Vid förändringar, till exempel fordonsbyte, ska Mölndals stad meddelas omgående.
 • Stulet tillstånd ska anmälas.
 • Stulet eller förlorat tillstånd ersätts inte.

Nyttoparkering för vårdsektorn

Detta tillstånd är till för verksamheter som behöver komma nära målet för att göra många jourbesök eller hembesök, som till exempel kommunal eller privat hemtjänst. Använd blanketten:

Regler för nyttoparkeringstillstånd för vårdsektorn

Med nyttoparkering för vårdsektorn får du parkera på gator och vägar som är allmän platsmark inom Mölndals stad samt på parkeringsplatser som förvaltas av Mölndals parkerings AB. Det gäller alla dagar, dygnet runt. Du får parkera högst två timmar i följd på plats där parkering är tillåten mindre än två timmar. Du kan parkera avgiftsfritt på avgiftsbelagd parkeringsplats under högst två timmar i följd. Parkera på plats där parkering är förbjuden högst två timmar i följd.

Tillståndet gäller inte:

 • där det är att förbjudet att stanna.
 • på gångfartsområde, huvudled eller vändplats, plats för rörelsehindrade, lastplats, taxiplats, bokbussplats eller annan specialplats. Det gäller inte heller på uppställningsplatser som reserverats för visst fordonsslag, till exempel lastbil eller buss.
 • Observera att tillståndet inte gäller på tomtmark som förvaltas av annat bolag än Mölndals Parkering AB.

Placering av tillståndet
Tillståndet, i original, ska vara placerat så att det är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.

Övriga regler

 • Om det inte klart framgår att fordonet är en företagsbil ska fordonet vara försett med en skylt, dekal eller liknande med företagets namn väl synligt.
 • Företaget, det vill säga tillståndsinnehavaren, ska underrätta föraren om gällande villkor och giltighet.
 • Vid förändringar, till exempel fordonsbyte, ska Mölndals stad meddelas omgående via nyttoparkering@molndal.se.
 • Stulet tillstånd ska anmälas direkt till oss.
 • Stulet eller förlorat tillstånd ersätts inte.

Så ansöker du 

1. Fyll i, skriv under och skicka in din ansökan. Alla fält är obligatoriska. Ansök om tillstånd minst tre veckor innan du behöver det. För förnyelse av tillstånd ska du också ansöka senast tre veckor innan tillståndet upphör att gälla.

2. Vi tar emot och behandlar din ansökan. Handläggningstiden är cirka tre veckor. Om din ansökan uppfyller villkoren och därmed blir godkänd, skickar vi en faktura tillsammans med tillståndet till dig.

3. Kortet ska vara placerat i vindrutan på bilen så att det enkelt går att läsa av utifrån.

Avgift 

Avgiften för nyttoparkeringstillståndet är 6 000 kr per år, inklusive moms.

Tillfälliga tillstånd för kortare perioder har följande avgifter: 


DagPris


1 och 2

100 kr/dag

3-10

75 kr/dag

11-20

50 kr/dag

21-30

25 kr/dag

Relaterad information

Kontakt

Nyttoparkeringstillstånd
Mölndals parkerings AB
031-315 10 00 Kontaktcenter
nyttoparkering@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad