PCB i fastigheter

PCB användes tidigare som en mjukgörande komponent i fog- och golvmassor. PCB är både hälso- och miljöskadligt och är förbjudet att använda sedan lång tid tillbaka. Den 30 juni 2016 skulle alla fog- och golvmassor med PCB utvändigt och invändigt ha varit borttagna. Dessvärre har fortfarande en del byggnader PCB kvar.

Inventering av PCB

Hus som är byggda eller renoverade under perioden 1956-1973 kan innehålla PCB. Förutom en- och tvåbostadshus ska alla dessa byggnader ska inventeras för att se om det finns PCB. Trots att alla inventeringar skulle ha varit utförda senast 2008 kan det fortfarande finnas byggnader som inte är inventerade.

Om du saknar uppgifter om förekomst av PCB i dina byggnader måste du snarast se till att göra en inventering. Kontakta gärna oss innan, eventuellt har vi uppgifter om din byggnad.

Inventering av PCB kräver kunskap och du behöver därför anlita någon med rätt utbildning och erfarenhet. Fog- och Brandskyddsföretagen har förteckningar över konsulter och entreprenörer. Resultatet från inventeringen ska du skicka till miljöförvaltningen oavsett om du upptäcker PCB eller inte.

Sanering av PCB

Om inventeringen visar att det finns fog- och golvmassor med PCB-halter som är högre än 500 mg/kg är du som fastighetsägare skyldig att sanera. Byggnader med halter över 500 mg/kg av PCB skulle ha varit sanerade senast 2016. Om din byggnad behöver saneras är det därför viktigt att du påbörjar saneringen snarast.

Sanering av lägre halter vid renovering och ombyggnad

Kom ihåg att det även är krav på att sanera fog- eller golvmassor som innehåller lägre halter av PCB (50-500 mg/kg). De ska du sanera senast i samband med renovering, ombyggnation eller rivning av byggnaden.

Anmäl din sanering minst tre veckor i förväg

Du måste anmäla saneringen skriftligt till bygg- och miljöförvaltningen. Vi behöver ha din anmälan minst tre veckor innan du har tänkt påbörja PCB-saneringen.

Slutrapport måste lämnas in

Efter att du har genomfört saneringen ska du också lämna in en slutredovisning av PCB sanering till bygg- och miljöförvaltningen.

Innan du renoverar eller river en byggnad

Innan du renoverar eller river av del av eller en hel byggnad måste du som fastighetsägare alltid ta reda på om det finns miljö- och hälsofarliga ämnen i konstruktionen, bland annat PCB.

En materialinventering behöver göras även vid mindre omfattande åtgärder. Inventeringen ska omfatta de material och produkter som kan innebära en hälsorisk när de tas bort och som kommer att bli farligt avfall.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad