Solarier

På den här sidan finns information för dig som ska starta eller driver en solarieverksamhet. Endast moderna solarier får användas för kosmetiskt syfte, det vill säga solariet ska uppfylla strålskyddskraven i den europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden för solarier. Tänk på att det är förbjudet att låta någon under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar

Anmälningsplikt

Solarieverksamhet är anmälningspliktig och ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen. En skriftlig anmälan ska göras senast sex veckor innan du startar din verksamhet. Tänk på att även förändringar i ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller flyttar ska meddelas till oss.

Blankett för anmälan om solarium

Du har ansvar

Det är du som bedriver verksamheten som har ansvar för att din verksamhet uppfyller strålskyddslagen och miljöbalkens krav. Om din verksamhet inte gör det kommer bygg- och miljöförvaltningen ställa krav på att bristerna rättas till. Genom att själv kontrollera att din verksamhet kraven minimerar du handläggningstiden och din kostnad för tillsynen.

Tillsyn

Vår tillsyn omfattar kosmetiska solarier, det vill säga solarier vars syfte är att sola huden brun, och som upplåts till allmänheten. Tillsynens mål är att successivt bidra till en förbättring av strålsäkerheten på dessa solarier. Vi inspekterar verksamheterna, om det behövs ställer vi krav på åtgärder och följer upp verksamheten tills åtgärderna är genomförda.

18-årsgräns

Sedan den 1 september 2018 är det förbjudet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Som solarieägaren behöver du säkerställa att kunden har fyllt 18 år. Det kan du göra genom att kontrollera ID-handling, eller att du har en teknisk lösning som ser till att endast personer över 18 år får tillträde till ett solariebås.

18-årsgräns på solarium, Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Kontroll av 18 års gränsen

Du behöver säkerställa att den som avser sola har fyllt 18 år. Det ska finnas en klart synbar skylt med tydlig information om förbudet vid varje solarium i verksamheten.

Kontrollköp

Bygg- och miljöförvaltningen har möjlighet att använda sig av kontrollköp för att kontrollera att solarieverksamheter kontrollerar solkundens ålder. Kontrollköp innebär att vi använder oss av en person som oannonserat besöker solariet och kontrollerar att solarieverksamheten förvissar sig om att solkunden har fyllt 18 år. Förvaltningen måste i efterhand informera solarieverksamheten om köpet.

Skyltning

 • SSM:s affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas i minst A3 format på eller intill:
  1. varje solarium
  2. plats där betalning eller bokning för solning sker, och
  3. vid exponeringsschemat (finns att ladda hem från Strålsäkerhetsmyndigheten)
 • Varningstext för UV-strålning med följande innebörd:
  ”VARNING: Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, åldra huden och ge hudcancer. Läs bruksanvisningen noga. Använd avsedda skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
  Detta kan även framgå av ett permanent anslag på väggen intill solariet. Texten ”läs bruksanvisningen noga” får ersättas med ”rådfråga personalen¨.
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2, SSMFS 2012:5 ska finnas tillgängligt.

Anställda

Har du anställda ansvarar du för att din personal har den kunskap och utbildning som krävs för att de ska kunna följa kraven i strålskyddslagen och tillhörande föreskrifter.

Egenkontroll

Här under följer exempel på vad som bör ingå i din egenkontroll, utöver de krav som ställs enligt strålskyddslagen. Vi rekommenderar att egenkontrollen är skriftlig för att verksamheten lättare ska kunna uppdatera rutiner.

Förvaring och transport av farligt avfall

Verksamheten ska kunna säkerställa att använda solarielysrör (samt annat farligt avfall) transporteras och tas om hand på ett korrekt sätt.

Om verksamheten bestämmer att själv transportera solarielysrören till en återvinningscentral ska detta vara anmält till länsstyrelsen. Vidare måste verksamheten se till att återvinningscentralen tar emot verksamhetsavfall.

Hygienrutiner

Solariebäddarna ska kunna desinficeras mellan varje kund. Engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring ska därför finnas tillgängligt i varje solarieutrymme. Tänk på att märka sprayflaskan med desinfektionsmedel så att innehållet inte kan misstas för vatten.

Städutrymme

I lokalen ska det finnas ett utrymme för förvaring av städutrustning. Blöta moppar ska kunna hängas upp för att de ska torka och för att undvika dålig lukt och mikrobiell tillväxt. Tänk på att mopparna även ska bytas ut/tvättas regelbundet.

Städrutiner

Det ska finna rutiner för daglig städning av lokal och solariebäddar. Av rutinen ska det framgå vem som städar, när, var och hur ofta samt vilka metoder och material som användas.

Ventilation

En lokal som används till solarieverksamhet ska ha god ventilation (minst mekanisk frånluft) eftersom det blir varmt av sollysrören. Det behöver vara ett uteluftsflöde på minst 7 l/s och person för samtidig personbelastning plus ett tillägg på 0,35 l/s per m2.

Rutiner för kontroll av utrustning och klagomål

Verksamheten behöver regelbundet se över att ventilationen fungerar, att solariebäddarna är hela, timer fungerar och att godkänd utrustning används.

Det ska finnas rutiner för hur klagomål på verksamheten hanteras.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad