Starta fristående barnomsorg

Skola och barnomsorg som drivs av annan än kommunen kallas för fristående eller enskild verksamhet. Det är skollagen som reglerar kraven för att starta förskola eller pedagogisk omsorg. 

När det gäller skola och fritidshem är det Skolinspektionen som ger tillstånd och för förskola och pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem, är det kommunen som godkänner. Till verksamheter som är godkända betalar kommunen bidrag för de barn och elever som går där.

Kommunen informerar om den fristående verksamheten men denna hanterar själv anmälningar, placeringar och avgifter.

Inför varje nytt år bestämmer kommunen vilka bidragsbelopp som ska betalas för placerade barn och elever. Bidragens storlek utgår från kommunens budget och kostnader.

Om det finns intresse att starta ska en ansökan lämnas med de underlag som reglerna för godkännande anger. Huvudprincipen är att en verksamhet som uppfyller lagens krav och kommunens regler får starta. Det finns undantag om det finns starka skäl till att verksamheten påverkar den kommunala verksamheten negativt.

Ansökan för att bedriva fristående verksamhet

Anordnare av fristående verksamhet kan till exempel vara ett bolag, en ekonomisk förening såsom ett föräldrakooperativ eller personalkooperativ eller en ideell organisation. Skolnämnden i Mölndals stad har ansvar för att godkänna ansökningar om fristående förskola och pedagogisk omsorg. Nämnden har också tillsynsansvaret över dessa verksamheter.

Huvudprincipen är att en verksamhet som uppfyller lagens krav och kommunens regler får starta. Det finns undantag om det finns starka skäl till att verksamheten påverkar den kommunala verksamheten negativt.

Läs mer om hur du går tillväga för att starta och bedriva fristående verksamhet i bilagan nedan. Där hittar du också mall för ansökan om godkännande.

Avgift

Ansökan om godkännande av ny verksamhet är förenat med en administrativ avgift på 24.000 kronor.

Ansökan om utökning av befintlig verksamhet är förenat med en avgift på 12.000 kronor.

Denna avgift tillkommer oavsett om ansökan godkänns eller avslås. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in och ärendet tas inte upp för prövning om avgiften inte betalas. Kontakta skolförvaltningen för mer information.

På sidan Utbildning och barnomsorg, finns information om den enskilda barnomsorgen i Mölndals stad.

Kontakt

Gunnel Pålsson
Planeringsledare
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad