Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystemet ska säkra och utveckla kvaliteten för brukarna i de tjänster som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. I ledningssystemet finns riktlinjer och andra styrande dokument.

Nytt ledningssystem

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att byta plattform för förvaltningens ledningssystem. Under det här arbetet återfinns ledningssystemet både här på hemsidan och i det webbaserade it-systemet Canea. Canea nås via förvaltningens intranät eller via ikonen på skrivbordet för externa utförare.

Grunden för ledningssystemet för kvalitet är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystemet är ett verktyg för styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Ledningssystemet är också ett stöd i det dagliga arbetet, med till exempel handböcker, blanketter och utbildningsmaterial.

Målet är att ge bästa möjliga vård och omsorg. Varje dag.

Kvalitetsinriktning

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning beskriver former och ansvarsfördelning för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär bland annat att vi ska:

  • Följa regelverk och kommunala styrdokument
  • Uppfylla politiska mål och lokala värdighetsgarantier
  • Arbeta enligt processer och rutiner
  • Rapportera och utreda avvikelser
  • Ta om hand synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet från brukare, närstående och andra intressenter
  • Kontinuerlig följa upp och utvärdera hur vi lever upp till de krav och mål som ställs och brukarnas upplevelse av vården och omsorgen
  • Använda uppföljningar och utvärderingar för att skapa lärande och ständig förbättring
  • Möjliggöra för brukare och medarbetare att medverka i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten
  • Dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet

Relaterad information


Översikt över systematiskt kvalitetsarbete.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-05 13.20