Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystemet ska säkra och utveckla kvaliteten för brukarna i de tjänster som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. I ledningssystemet finns riktlinjer och stödjande dokument till dessa.

Grunden för ledningssystemet för kvalitet är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystemet är ett verktyg för styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Ledningssystemet är också ett stöd i det dagliga arbetet, med till exempel handböcker, blanketter och utbildningsmaterial.

För medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen samt externa utförare nås ledningssystemet via IT-systemet Canea. Canea nås via förvaltningens intranät eller via ikonen på skrivbordet för externa utförare.

Kvalitetsinriktning

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning beskriver former och ansvarsfördelning för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär bland annat att vi ska:

 • Följa regelverk och kommunala styrdokument
 • Uppfylla politiska mål Pdf, 475.5 kB. och lokala värdighetsgarantier
 • Arbeta enligt processer och rutiner
 • Rapportera och utreda avvikelser
 • Ta om hand synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet från brukare, närstående och andra intressenter
 • Kontinuerlig följa upp och utvärdera hur vi lever upp till de krav och mål som ställs och brukarnas upplevelse av vården och omsorgen
 • Använda uppföljningar och utvärderingar för att skapa lärande och ständig förbättring
 • Möjliggöra för brukare och medarbetare att medverka i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten
 • Dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet

Relaterad information


Avvikelser

Här hittar du styrning och stöd gällande avvikelsehantering, rapporteringsskyldighet och orosanmälan.

Med avvikelse menas negativ händelse som drabbar eller riskerar att drabba brukare. Det finns olika kategorier av avvikelser som kan sammanfattas i följande områden.

 • Brist i handläggning, omsorg eller behandling
 • Avvikelse från planerad insats eller vårdåtgärd
 • Brist i bemötande, delaktighet, tillgänglighet, samtycke eller samverkan

Syftet med att rapportera och utreda avvikelser är att är att identifiera orsaker till det inträffade samt förhindra att likande händelser sker igen. 

Orosanmälan ska göras vid misstanke om att ett barn eller någon med missbruksproblematik far illa eller riskerar att fara illa.

Riktlinjer

Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Avvikelserapportering i samverkan med aktörer utanför vård- och omsorgsförvaltningen

Lex Maja

Lex Sarah - rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Stödjande dokument

Metodstöd utredning av fall, brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Metodstöd vid utredning av avvikelser

Pappersblankett för avvikelserapportering SoL, LSS, HSL

Bemötande

Här hittar du styrning och stöd gällande värdegrund, värdighetsgarantier och bemötande samt fotolegitimation och namnskyltar.

Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt utifrån vår värdegrund och ge våra brukare ett gott bemötande. Syftet är även att brukaren ska kunna känna sig trygg och säker i mötet med personalen.

Riktlinjer

Fotolegitimation och namnskyltar

Våld i nära relationer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Stödjande dokument

Kvittering av information om värdegrund

Våld i nära relationer - stödjande frågor

Digitala tjänster och system

Här hittar du styrning och stöd gällande databehörigheter och loggningskontroll.

Syftet är att skapa en trygg och säker hantering av behörigheter och medicinsktekniska produkter.

Riktlinjer

Loggningskontroll av elektronisk dokumentation gällande brukare

Mobilt arbetssätt inom vård- och omsorgsförvaltningen

Registrering och avregistrering av användare och behörigheter i brukarinriktade verksamhetssystem

Stödjande dokument

Loggningskontrollrapport

Förebyggande arbete

God munhälsa

Här hittar du styrning och stöd gällande särskilt tandvårdsstöd.

I särskilt tandvårdsstöd ingår nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet med munhälsobedömning. Syftet är att möjliggöra en god munhälsa.

Riktlinje

Särskilt tandvårdsstöd

Handläggning och dokumentation

Här hittar du styrning och stöd gällande dokumentation för handläggning och verkställighet. Dokumentationsskyldighet och hantering av patientjournal för legitimerad personal samt för baspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder.

Syftet är att dels att skapa rättssäkerhet, kontinuitet och trygghet för den enskilde, dels att skapa en samsyn kring vilka arbetssätt som ska gälla vid individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser. Syftet är även att säkerställa en god och säker vård utifrån den enskildes behov.

Riktlinjer

Behörighetsbedömning utifrån verksamhetens behov och lagstiftning

Brukar- och patientpärm

Dokumentation Hälso- och sjukvård HSL

Dokumentation vid handläggning av ärenden enligt SoL och LSS

Hantering av skyddade personuppgifter

Hospice

Social dokumentation i verkställighet

Utlämnande samt sekretessprövning av handling

Stödjande dokument

Arbetsanteckning för SoL och LSS

Arbetsanteckning för SoL och LSS vid driftstopp

Beslut angående begäran om utlämnande av allmän handling

Försättsblad dokumentationspärm

Handlingsplan driftstopp MCSS-app

Hantering av skyddade personuppgifter - checklista

Hälso- och sjukvårdsjournal/signeringslista vid driftstopp

Journalanteckning HSL vid driftstopp

Metodstöd social dokumentation funktionsstöd

Metodstöd social dokumentation hemvård

Metodstöd social dokumentation särskilda boenden, korttid och dagverksamheter

Register för de verksamheter som dokumenterar i Treserva

Register för de verksamheter som inte dokumenterar i Treserva

Signeringslista behandling

Uppdragsbeskrivning superanvändare Treserva HSL

Hygien

Här hittar du styrning och stöd gällande basala hygienrutiner och klädregler.

Syftet är att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner.

Riktlinje

Basala kläd- och hygienrutiner

Stödjande dokument

Checklista för egenkontroll vårdhygienisk standard

Covid-19 skyddsmaterial

Uppdragsbeskrivning för hygienansvarig sjuksköterska

Uppdragsbeskrivning för hygienombud

Läkemedelshantering

Medicintekniska produkter MTP

Här hittar du styrning och stöd gällande förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

Syftet är att tydliggöra förskrivningsprocessen och kompetenskrav för att uppfylla kraven på god vård utifrån den enskildes livssituation och andra åtgärder.

Riktlinjer

Medicintekniska produkter MTP

Stödjande dokument

Akutreparation av kommunägda sängar och personlyftar (grundutrustning)

Grundutrustningslista

Hjälpmedelsorder antidecubitus

Sortiment antidecubitusmadrasser

Uppdrag stöd och service grundutrustning för intern drift

Upphandlade och rekommenderade produkter vid inköp av grundutrustning

Nutrition

Här hittar du styrning och stöd gällande nutrition.

Syftet är att säkerställa att brukaren får den hjälp och det stöd som behövs för att äta eller på annat sätt täcka sitt energi- och näringsbehov och förebygga undernäring.

Riktlinje

Nutrition

Stödjande dokument

Mat- och vätskeregistrering

Signeringslista viktlista

Signeringslista kontroll av blodsocker

Signeringslista sondnäring/infusion

Signeringslista vätskeintag

Personal och kompetens

Samverkan och samarbete

Synpunkter och klagomål

Styrning och stöd gällande hantering av synpunkter och klagomål.

Synpunkter och klagomål kan exempelvis lämnas av brukare, anhöriga, företrädare och andra intressenter.

Syftet är att förebygga fel och brister, identifiera nya eller inte tillgodosedda behov samt att  ge möjlighet att påverka.

Riktlinje

Synpunkter och klagomål

Stödjande dokument

Pappersblankett för synpunkter och klagomål

Säkerhet beredskap och fastighet

Här hittar du styrning och stöd gällande säkerhet, beredskap och fastighet.

Här hittar du stöd och styrning i ert övergripande arbete med säkerhet. Du finner här riktlinjer, rutiner, planer, mallar, checklistor och dylikt kopplat till områden som risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering, systematiskt brandskyddsarbete och informationssäkerhet

Riktlinjer

Fastighetsfrågor på vård- och omsorgsförvaltningen

Informationssäkerhet

Stödjande dokument

Delegering av systematiskt säkerhetsarbete

Handbok i krisberedskap

Tillgänglighet

Här hittar du styrning och information gällande tillgänglighet.

Syftet är att medborgare, brukare samt brukares anhöriga eller företrädare ska uppleva att tillgängligheten är god till vård- och omsorgsförvaltningens information, lokaler, tjänster och personal i verksamheten.

Riktlinje

Tillgänglighet

Vård i livets slutskede och dödsfall

Här hittar du styrning och stöd gällande bland annat palliativ vård, hantering av dödsfall, omhändertagande av avliden och transport av avliden.

Syftet är dels att kunna möta den svårt sjukes och de närståendes behov och önskemål under den sista tiden i livet, dels en värdig och säker hantering vid dödsfall.

Riktlinjer

Dödsfall och omhändertagande av avliden

Vård i livets slutskede

Stödjande dokument

0-HLR mall

Ansvar för transport av avlidna

Checklista efter inträffat dödsfall

Checklista vid efterlevandesamtal

Checklista vid palliativ vård

Metodstöd för symtomskattning ESAS och Abbey Pain Scale

Namnkort vid dödsfall

Palliativ vård i hemmet och säbo - inskrivning

Signeringslista Abbey Pain Scale

Signeringslista, symtomskattning ESAS

Symtomskattning checklista ESAS

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad