Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystemet ska säkra och utveckla kvaliteten för brukarna i de tjänster som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. I ledningssystemet finns riktlinjer och andra styrande dokument.

Nytt ledningssystem

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att byta plattform för förvaltningens ledningssystem. Under det här arbetet återfinns ledningssystemet både här på hemsidan och i det webbaserade it-systemet Canea. Canea nås via förvaltningens intranät eller via ikonen på skrivbordet för externa utförare.

Grunden för ledningssystemet för kvalitet är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystemet är ett verktyg för styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Ledningssystemet är också ett stöd i det dagliga arbetet, med till exempel handböcker, blanketter och utbildningsmaterial.

Målet är att ge bästa möjliga vård och omsorg. Varje dag.

Kvalitetsinriktning

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning beskriver former och ansvarsfördelning för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär bland annat att vi ska:

  • Följa regelverk och kommunala styrdokument
  • Uppfylla politiska mål och lokala värdighetsgarantier
  • Arbeta enligt processer och rutiner
  • Rapportera och utreda avvikelser
  • Ta om hand synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet från brukare, närstående och andra intressenter
  • Kontinuerlig följa upp och utvärdera hur vi lever upp till de krav och mål som ställs och brukarnas upplevelse av vården och omsorgen
  • Använda uppföljningar och utvärderingar för att skapa lärande och ständig förbättring
  • Möjliggöra för brukare och medarbetare att medverka i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten
  • Dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet

Relaterad information


Översikt över systematiskt kvalitetsarbete.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-05 13.20