Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Om ledningssystemet

Ledningssystemet är ett verktyg för styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Det hjälper oss att skapa struktur och samordning och ger stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

Grunden för ledningssystemet för kvalitet är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsinriktning

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktningPDF klargör formerna för det systematiska kvalitetsarbetet.

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär bland annat att vi ska:

  • Följa regelverk och kommunala styrdokument
  • Uppfylla politiska mål och lokala värdighetsgarantier
  • Arbeta enligt processer och rutiner
  • Rapportera och utreda avvikelser
  • Ta om hand synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet från brukare, närstående och andra intressenter
  • Kontinuerlig följa upp och utvärdera hur vi lever upp till de krav och mål som ställs och brukarnas upplevelse av vården och omsorgen
  • Använda uppföljningar och utvärderingar för att skapa lärande och ständig förbättring
  • Möjliggöra för brukare och medarbetare att medverka i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten
  • Dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet

Styrdokument

I ledningssystemet hittar du riktlinjer och andra kommunala styrdokument som styr vår verksamhet. Styrdokumenten är uppdelade i olika kvalitetsområden. 

Relaterad information

Under respektive kvalitetsområden finns stöd för tillämpningen av riktlinjer, lagar, föreskrifter och annan relaterad information. 

Verktyg och mallar

Här hittar du checklistor, blanketter och förteckningar samt länkar till IT-verktyg.

Stödjande dokument

Här hittar du dokument och länkar som underlättar tillämpningen, bland annat metodstöd, manualer, vårdprogram, handböcker och gemensamma rutiner.

Lokala rutiner publiceras inte i ledningssystemet utan hanteras av respektive enhet, exempelvis på intranätet, i filbibliotek eller i rutinpärmar.

Information och utbildning

Här hittar du länkar till relaterade hemsidor, utbildningar, utbildningsmaterial med mera.

Regelverk

Här hittar du länkar till lagar, förordningar, föreskrifter och andra styrande dokument.  

Avtal och överenskommelser

Här hittar du till exempel avtal och överenskommelser gällande samverkan.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Ylva Klinghoffer
Kvalitetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 26
ylva.range-klinghoffer@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-28 09.48