Samtliga kvalitetsområden

Här finns samtliga kvalitetsområden i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och omsorg i Mölndals stad.

Nytt ledningssystem

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att byta plattform för förvaltningens ledningssystem.

Under tiden arbetet pågår återfinns ledningssystemet både här på hemsidan och i det webbaserade it-systemet Canea. Canea nås via förvaltningens intranät eller via ikonen på skrivbordet för externa utförare.

Avvikelser

Här hittar du styrning och stöd gällande avvikelsehantering, rapporteringsskyldighet och orosanmälan

Bemötande

Här hittar du styrning och stöd gällande värdegrund, värdighetsgarantier, bemötande, fotolegitimation och namnskyltar.

Förebyggande arbete

Här hittar du styrning och stöd gällande riskinventering, skyddsåtgärder, självmordsrisk, förebyggande av vårdskador och systematiskt säkerhetsarbete.

Förskrivning

Här hittar du styrning och stöd gällande förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

God munhälsa

Här hittar du styrning och stöd gällande särskilt tandvårdsstöd. I det ingår nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.

Handläggning och dokumentation 

Här hittar du allmän styrning och stöd gällande handläggning och dokumentation. Sidan berör all personal.

Här finns också styrning och stöd gällande dokumentationsskyldighet och hantering av patientjournal enligt HSL.

Här finns även styrning och stöd gällande social dokumentation i handläggning och verkställighet samt kontaktmannaskap.

Hygien

Här hittar du styrning och stöd gällande basala hygienrutiner och klädregler.

Läkemedelshantering

Här hittar du styrning och stöd gällande läkemedelshantering och akutläkemedelsförråd.

Nutrition

Här hittar du styrning och stöd gällande nutrition och förebyggande av undernäring.

Personal och kompetens

Här hittar du styrning och stöd gällande egenvård, delegering och kompetenskrav.

Här finns även information och anmälningsformulär för utbildningar som anordnas av vård- och omsorgsförvaltningen samt information om metodstöd från förvaltningens stabsfunktioner.  

Samverkan och samarbete

Här hittar du styrning och stöd gällande samtycke, samordnad individuell plan (SIP), sjukhusvistelse, kontakt med sjuksköterska och arbetsterapeut med mera.

Synpunkter och klagomål

Här hittar du styrning och stöd gällande hantering av synpunkter och klagomål från brukare, anhöriga, företrädare och andra intressenter.

Tillgänglighet

Här hittar du styrning och stöd gällande tillgänglighet till vård- och o omsorgsförvaltningens information, lokaler, tjänster och personal i verksamheten.

Tjänster, produkter och teknik

Här hittar du styrning och stöd gällande databehörigheter loggningskontroll och medicintekniska produkter.

Vård i livets slutskede och dödsfall

Här hittar du styrning och stöd gällande palliativ vård, hantering av dödsfall, omhändertagande av avliden, transport av avliden med mera. 

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-12 15.04