Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Samtliga kvalitetsområden

Här finns samtliga kvalitetsområden i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och omsorg i Mölndals stad.

Nytt ledningssystem

Under hösten 2019 pågår ett arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen med att ta fram ett nytt ledningssystem. Vid årsskiftet 2019/2020 ska allt vara klart.

Under tiden som innehållet i dagens ledningssystem flyttas över kommer befintliga webbsidor inte att uppdateras. Om du saknar någon viktig information eller uppdatering kan du vända dig till Anna-Sofia Junsäter, verksamhetsledare och projektledare, se kontaktrutan.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Här hittar du styrning och stöd gällande läkemedelsbehandling, medicinteknisk utrustning samt vård och behandling inom ASIH. Sidan riktar sig till stadens ASIH-team.

Avvikelser

Här hittar du styrning och stöd gällande avvikelsehantering, rapporteringsskyldighet och orosanmälan

Bemötande

Här hittar du styrning och stöd gällande värdegrund, värdighetsgarantier, bemötande, fotolegitimation och namnskyltar.

Förebyggande arbete

Här hittar du styrning och stöd gällande riskinventering, skyddsåtgärder, självmordsrisk, förebyggande av vårdskador och systematiskt säkerhetsarbete.

Förskrivning

Här hittar du styrning och stöd gällande förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

God munhälsa

Här hittar du styrning och stöd gällande särskilt tandvårdsstöd. I det ingår nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.

Handläggning och dokumentation 

Här hittar du allmän styrning och stöd gällande handläggning och dokumentation. Sidan berör all personal.

Här finns också styrning och stöd gällande dokumentationsskyldighet och hantering av patientjournal enligt HSL.

Här finns även styrning och stöd gällande social dokumentation i handläggning och verkställighet samt kontaktmannaskap.

Hygien

Här hittar du styrning och stöd gällande basala hygienrutiner och klädregler.

Läkemedelshantering

Här hittar du styrning och stöd gällande läkemedelshantering och akutläkemedelsförråd.

Nutrition

Här hittar du styrning och stöd gällande nutrition och förebyggande av undernäring.

Personal och kompetens

Här hittar du styrning och stöd gällande egenvård, delegering och kompetenskrav.

Här finns även information och anmälningsformulär för utbildningar som anordnas av vård- och omsorgsförvaltningen samt information om metodstöd från förvaltningens stabsfunktioner.  

Samverkan och samarbete

Här hittar du styrning och stöd gällande samtycke, samordnad individuell plan (SIP), sjukhusvistelse, kontakt med sjuksköterska och arbetsterapeut med mera.

Synpunkter och klagomål

Här hittar du styrning och stöd gällande hantering av synpunkter och klagomål från brukare, anhöriga, företrädare och andra intressenter.

Tillgänglighet

Här hittar du styrning och stöd gällande tillgänglighet till vård- och o omsorgsförvaltningens information, lokaler, tjänster och personal i verksamheten.

Tjänster, produkter och teknik

Här hittar du styrning och stöd gällande databehörigheter loggningskontroll och medicintekniska produkter.

Vård i livets slutskede och dödsfall

Här hittar du styrning och stöd gällande palliativ vård, hantering av dödsfall, omhändertagande av avliden, transport av avliden med mera. 

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-28 12.02