Avvikelser

Här hittar du styrning och stöd gällande avvikelsehantering, rapporteringsskyldighet och orosanmälan. Sidan berör all personal.

Med avvikelse menas negativ händelse som drabbar eller riskerar att drabba brukare. Det finns olika kategorier av avvikelser som kan sammanfattas i följande områden.

  • Brist i handläggning, omsorg eller behandling
  • Avvikelse från planerad insats eller vårdåtgärd
  • Brist i bemötande, delaktighet, tillgänglighet, samtycke eller samverkan

Syftet med att rapportera och utreda avvikelser är att är att identifiera orsaker till det inträffade samt förhindra att likande händelser sker igen. 

Orosanmälan ska göras vid misstanke om att ett barn eller någon med missbruksproblematik far illa eller riskerar att fara illa.

Styrdokument

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 90
karin.blomqvist@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-11 14.15