Lokala utvecklingsmedel

Det finns totalt 300 000 kr per år att använda för att utveckla metoder och arbetssätt genom att starta projekt som leder till förbättringar för brukarna.

Projektpengarna kallas för lokala utvecklingsmedel och har funnits årligen sedan 2010. I menyn till vänster kan du läsa om de senast genomförda projekten.

Förändrat arbetssätt sedan 2020

En genomgång av 2018 och 2019 års projekt visade att de lokala utvecklingsmedlen inte nyttjades till fullo av de verksamheter som hade beviljats dem. Frågan uppstod då om medlen kunde användas på ett mer ändamålsenligt sätt.

Genombrottsmetoden

Vård- och omsorgsnämnden beslutat därför om ett förändrat arbetssätt för de lokala utvecklingsmedlen. Från och med 2020 genomförs projekten enligt ”Genombrottsmetoden”. Det här är en modell för hur man får till en förändring som också är en förbättring. Utgångspunkten är att det finns ett identifierat förbättringsområde. Modellen fokuserar på gemensamt lärande och att prova sig fram utifrån förbättringshjulet (PGSA).

Förändring som leder till förbättring

Precis som tidigare är det verksamheterna själva som ansöker om medel för att genomföra projekt. I ansökan ska verksamheten besvara vilka förändringar som kan leda till förbättring (idéer), vad man vill uppnå (mål) samt hur man vet att en förändring är en förbättring (mått). De verksamheter som bäst svarar upp mot detta beviljas medel. 2021 kommer två-tre projekt att beviljas lokala utvecklingsmedel. Medlen kan användas för att finansiera projektledare, vikarieersättning till viss del och innehåll i projektet.

Verksamheten driver förändringen

I och med att verksamheterna använder sig av genombrottsmetoden för sitt projekt finns en tydlig struktur för hur projektet ska genomföras. Det är verksamheten själv som driver förändringsarbetet. Vård- och omsorgsförvaltningens stab finns med som ett nära stöd för projektledare och verksamhet.

Kriterier för lokala utvecklingsmedel

  • Projektet ska vara i linje med verksamhetens uppdrag och mål
  • Projektet ska syfta till varaktiga förbättringar för brukarna
  • Projektets fokus ska vara utveckling av metoder och arbetssätt som är till nytta för brukarna
  • Projekt som innebär gränsöverskridande samarbete prioriteras, verksamheten kan med fördel involvera andra än den egna arbetsplatsen

Viktiga datum

31 augusti 2021 senaste datum för delredovisning av projekt 2021. Delredovisningen skickas till lokalautvecklingsmedel@molndal.se

30 november 2021 senaste datum att ansöka om projekt för 2022, ansökan skickas till lokalautvecklingsmedel@molndal.se

21 januari 2022 senaste datum för slutredovisning av projekt 2021. Slutredovisningen skickas till lokalautvecklingsmedel@molndal.se

21 januari 2022 vilka verksamheter som beviljats medel 2022 redovisas

Beslut 2021 års projektansökningar

Totalt tre projekt pågår i år. I sammanställningen nedan kan du läsa om årets ansökningar och beslut.

Relaterad information

Kontakt

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
lokalautvecklingsmedel@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad