Trygg hemgång och specialiserad korttidsvård

Under 2021 kommer en ny vårdform att erbjudas för att ge patienter som skrivs ut från sjukhus en trygg hemgång. Även en specialiserad enhet för korttidsvård kommer att starta upp nästa år.

Sjuksköterska lägger förband på någons hand.

Trygg hemgång

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att starta upp vårdformen trygg hemgång i Mölndals stad. Trygg hemgång kan ses som en form av korttidsvård som utförs i patientens egna hem. Vårdformen är tidsbegränsad och syftar till att utveckla eller återställa individens tidigare funktionsförmåga och självständighet så snabbt som möjligt.

Tvärprofessionell insats för säker utskrivning

Trygg hemgång är teambaserade, tvärprofessionella och målinriktade insatser som utgår från individens behov. Det innebär att all kompetens som krävs ska finnas tillgänglig och samarbeta för att ge varje enskild patient en effektiv och säker utskrivning från sjukhus.

Många patienter som skrivs ut från sjukhus vill kunna åka hem, och de allra flesta återhämtar sig snabbare i sin egen hemmiljö. Det känns mycket bra att vi snart kan erbjuda fler patienter trygg hemgång med korttidsvård i hemmet, säger Christina Wadell, verksamhetschef hälso- och sjukvård.

Specialiserad korttidsvård

De patienter som av olika skäl inte bedöms kunna få lämplig vård och rehabilitering i sitt hem kommer även fortsättningsvis att kunna få vård på korttidsboende. Idag finns särskilda enheter för korttidsvård på två av stadens äldreboenden, Lackarebäcks äldreboende och Fässbergshemmet.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att samla all korttidsvård på en enhet med specialiserad personal för att i högre grad kunna erbjuda en ändamålsenlig och professionell korttidsvård till patienter som skrivs ut från sjukhus. Den specialiserade enheten beräknas kunna starta upp successivt under 2021.

Vi ser många fördelar med att samla kompetensen på ett ställe. En specialiserad enhet ger större möjlighet till utveckling och en ökad kontinuitet för både brukare och medarbetare, säger Christina Wadell.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad