Uppföljning, analys och förbättringsarbete

Här hittar du styrning och stöd gällande uppföljning och analys av kvaliteten i de tjänster som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. Sidan berör all personal.

Syftet är att bli effektivare på att uppnå prioriterade mål och krav samt att kunna anpassa verksamheten utifrån brukarnas behov.

Uppföljning

Det görs en årlig  kvalitetsuppföljning i form av egenkontrollsenkät och verksamhetsuppföljning. Det görs också uppföljningar av vård- och omsorgsnämndens mål och individuppföljningar.

För privata utförare som på vård- och omsorgsnämndens uppdrag bedriver drift av äldreboenden eller hemtjänst enligt LOU eller LOV görs även uppföljning av avtal och ekonomisk status. .

Jämförelser och undersökningar

Det görs även olika jämförelser och nationella undersökningar för att ge dig kunskap om hur verksamheten bedrivs och fungerar, exempelvis brukarundersökningar och öppna jämförelser.

Kvalitetsregister

Det finns flera nationella kvalitetsregister som ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras, exempelvis Svenska palliativregistret.

Kvalitetsanalys

Varje verksamhet ska reflektera kring och analysera avvikelser och  synpunkter samt resultat från uppföljning, brukarundersökning och andra undersökningar.  Analysen kan utgöra underlag för dialog med brukare och anhöriga, verksamhetsplanering och löpande åtgärder.  

Riskanalys

Varje verksamhet ska göra löpande riskanalyser för att identifiera och förebygga risker för olycksfall, vårdskador eller kvalitetsbrister i verksamheten.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad