Kvalitetsanalys

Här finns styrning och stöd för att genomföra analyser av verksamhetens kvalitet.  

Resultat och analys från de uppföljningar och undersökningar som görs ska ligga till grund både för löpande åtgärder och långsiktigt förbättringsarbete. De löpande åtgärderna dokumenteras i DF Respons. Det långsiktiga arbetet dokumenteras i verksamhetsplan, handlingsplaner och aktiviteter i Hypergene samt i patientsäkerhetsplan- och berättelse.

Analys av avvikelser, synpunkter och klagomål

Varje verksamhet ska sammanställa de avvikelser, synpunkter och klagomål som inkommit för att kunna upptäcka mönster och trender. Sammanställningen bör användas för löpande reflektion och analys gällande verksamhetens kvalitet på exempelvis digitala träffar och arbetsplatsträffar.

Det ska göras en samlad analys av avvikelser på enhets-, områdes- och förvaltningsnivå varje halvår. Analysen samordnas av SAS och MAS och rapporteras till vård- och omsorgsnämnden.

Vid analysen ska verksamheten reflektera kring bakomliggande orsaker samt ange vilka direkta åtgärder och långsiktigt förbättringsarbete som kommer att göras. Det finns också utrymme att ge positiva exempel på genomförda åtgärder.

Analys av  brukarundersökningar

Resultat från brukarundersökningar inom äldreomsorg och funktionshinder ska analysera på enhets-, områdes- och  förvaltningsnivå en gång per år. Reflektion och dialog kring resultaten kan exempelvis ske på arbetsplatsträffar, brukarråd och anhörigträffar. Handlingsplaner ska tas fram för de förbättringsområden som identifieras. Därutöver tas aktiviteter fram på enhetsnivå.

En samlad rapport tas fram av kvalitetsutvecklare och presenteras för vård- och omsorgsnämnden en gång per år. Rapporten publiceras sedan på hemsidan.

Styrdokument

Stödjande dokument

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad