Riskanalys

Här finns stöd för att genomföra riskanalyser.

Syftet är att identifiera och förebygga risker för olycksfall, vårdskador eller kvalitetsbrister i verksamheten.

Löpande riskanalys

Riskanalyser ska genomföras löpande för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan leda till olycksfall, vårdskador eller kvalitetsbrister i verksamheten.

Riskanalyser görs exempelvis i samband med:

  • Riskinventering på individnivå  innan insatser verkställs
  • Avvikelsehantering
  • Systematiskt säkerhetsarbete
  • Personalförändringar, organisationsförändringar och införande av nya arbetsmetoder

Riskanalyser är också är ett redskap för att kunna rikta  uppföljning dit den bäst behövs.

Metod för riskanalys

Riskanalys innebär vanligtvis att du:

  1. Identifierar vilka risker det finns i verksamheten kopplat till de krav och mål som ställs
  2. Bedömer hur sannolikt det är att händelsen kommer att inträffa. Du kan använda skalan i risktabellen nedan.
  3. Bedömer hur allvarlig risken är, det vill säga vilka konsekvenser det kan få för den enskilde brukarens mående och hälsa samt hur den kan påverka andra brukare, närstående, personal med mera. Du kan använda skalan i risktabellen nedan.
  4. Avgör vilka risker som behöver åtgärdas för att förebygga olycksfall, vårdskador och kvalitetsbrister. Du kan göra detta genom att beräkna ett riskvärde enligt risktabellen nedan. 
  5. Följer upp genomförda åtgärder.

När du genomfört och följt upp de förebyggande åtgärderna ska du göra en ny riskbedömning för att se om ytterligare åtgärder behövs.

Riskvärde

Riskvärde = sannolikhet*konsekvens

Riskvärdet får du fram genom att multiplicera värdet för sannolikheten med värdet för konsekvensen, till exempel 2*4= riskvärde 8. Allvarliga risker har ett riskvärde mellan 8-16 och mindre allvarliga risker ett riskvärde mellan 3-6.

Risktabell

Mycket hög sannolikhet

4

8

12

16

Hög sannolikhet

3

6

9

12

Liten sannolikhet

2

4

6

8

Ingen sannolikhet

1

2

3

4


Ingen konsekvens

Liten konsekvens

Stor konsekvens

Mycket stor konsekvens

Styrdokument

Relaterad information

Stödjande dokument

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad