Uppföljning

Här hittar du styrning och stöd gällande de uppföljningar som genomförs av interna och externa verksamheter. Sidan berör all personal.

Egenkontrollsenkät

Egenkontrollsenkäten är en form av självskattning. Enkäten tas fram av enheten för styrning och uppföljning och skickas ut till alla enheter i början av året. Enkäten består av ett flertal frågor gällande riktlinjer och rutiner som besvaras av enhetschefen. Resultaten sammanställs direkt och kan användas som underlag både för löpande åtgärder och långsiktigt förbättringsarbete.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljningen är en utvärdering av verksamhetens följsamhet till riktlinjer i ledningssystem för kvalitet. Verksamhetsuppföljningen av hälso- och sjukvårdsverksamheter utförs av kvalitetscontrollers och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Verksamhetsuppföljningar av övriga verksamheter utförs av kvalitetscontrollers och vårdutvecklare. Ibland deltar även Socialt ansvarig samordnare (SAS).

Uppföljningen utgår från egenkontrollsenkäten och består av intervju med personal, intervju med chef, granskning av dokumentation och rutiner samt genomgång av inkomna synpunkter, klagomål och avvikelser. Det genomförs även oanmälda besök.

Varje chef ansvarar för att analysera enhetens resultat och upprätta en handlingsplan. Därefter ska åtgärder genomföras och utvärderas. En samlad rapportering görs till vård- och omsorgsnämnden 1 gång per år.

Måluppföljning

Det görs även uppföljning av vård- och omsorgsnämndens mål, Pdf, 475.5 kB. bland annat i samband med den årliga verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av privata utförare

Privata utförare som bedriver drift av äldreboenden eller hemtjänst på vård- och omsorgsnämndens uppdrag, förutom ovanstående uppföljningar, även föremål för avtalsuppföljning. Syftet är att kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Därutöver görs uppföljning av ekonomisk status. Rapportering till vård- och omsorgsnämnden görs i samband med verksamhetsberättelsen.

Styrdokument

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad