• Startsida
  • | Dagläger med orien­te­ring och andra utom­hus­akti­vi­teter

Dagläger med orien­te­ring och andra utom­hus­akti­vi­teter

Onsdag 3 augusti kl. 09.00 - Fredag 5 augusti kl. 13.00
Plats: Herkulesgården Visa karta

Under tre sommar­dagar, fyra tim­mar per dag (09–13), kan du träf­fa nya vän­ner och under lek­fulla for­mer lära dig grund­erna i orien­te­ring, alle­mans­rätt och för­må­gan att sam­ar­beta.

Det kan till exem­pel inne­bära akti­vi­teter som orien­te­ring, lag­täv­lingar, fem­kamp, skatt­jakt och tips­pro­mena­der - alla med det gemen­samma temat: Att ha roligt i skog och natur!

Ledare på läg­ret är orien­te­rings­klub­bens duk­tiga ung­domar, under led­ning av Arvid Hammar och Sara Jansson.

Vi kommer att hålla till nästan enbart utom­hus, så ha på dig oöm­ma klä­der och jogg­ing­skor (eller lik­nande). Vi bjuder på fika, frukt och dryck, men ta gärna med lunch­mat.

Schema:
Onsdag 3 augusti, klockan 09-13
Torsdag 4 augusti, klockan 09-13
Fredag 5 augusti, klockan 09-13

Det kommer att bli några garan­terat roliga dagar. Hoppas vi ses i sommar!

För dig som är: 7–13 år

Plats: Herkules­gården, Herku­les­vägen 7, Mölndal.

Tillgänglighet: Handi­kapp­toa­letter finns på Herku­les­gården, och det finns ramp till klubb­stugan. Obser­vera dock att vissa plane­rade utom­hus­akti­vi­teter i ter­räng inte är möj­liga om du sitter i rull­stol. Men vi är flexi­bla och kan vid dessa till­fällen anord­na alter­na­tiva akti­vi­teter.

Anmälan: För­anmä­lan krävs. Begrän­sat antal plat­ser, (max 25 del­tag­are).

Anmälan görs via email till sommarlov@fkherkules.se. Vänligen ange barnets namn och person­num­mer, samt namn och telefon­num­mer till en anhörig (föräl­der eller mot­sva­rande vuxen). Infor­mera också i anmä­lan om even­tu­ella aller­gier eller behov av speci­al­kost.
Sista anmäl­nings­dag är 10 juli 2022.

Kostnad: Gratis.

Arrangör: FK Herkules­

Frågor: Eventu­ella frågor kan stäl­las till Tomas Åker­ström på email sommarlov@fkherkules.se eller tele­fon 070–510 29 10.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad