Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Bygglov för fackverksmast och teknikbod

Ansökan har inkommit avseende bygglov för fackverksmast och teknikbod på fastigheten Backen 1:100

På grund av att Swerock AB har planer på att utöka bergtäkt i Sagsjö Kållered, behöver Telias befintliga anläggning för mobilnät flyttas till en ny plats ca 212 meter nordväst om den befintliga lokaliseringen.

Ny anläggning består av ett 60 meter högt torn, teknikbod och elreservverk.

Åtgärden placeras på mark som inte omfattas av detaljplan. I översiktsplan 2006 för Mölndals stad har området betecknats R10-område avsett för verksamheter utanför detaljplanelagt område.

Synpunkter
Sakägare, hyresgäster och boende kan framföra synpunkter skriftligt till Byggnadsnämnden senast 2017-09-01.

Handlingar & öppettider expedition
Handlingar finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen.
Öppettider vardagar 08.00 - 12.00, 13.10 - 16.30, fredagar stänger expeditionen kl 16.00

 

Kontakt

Byggnadsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00 expeditionen
byggnadsnamnden@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-08-15 13.41