Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ökad livskvalitet för demenssjuka

Med ökad kunskap hos vårdpersonalen kan personer med demens få mer anpassad vård och därmed en ökad livskvalitet. I november påbörjade vård- och omsorgsförvaltningen utbildning av vårdpersonalen med stöd av BPSD-registret.

BPSD orsakar stort lidande

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom. Nästan 90 procent av alla demenssjuka drabbas någon gång av symptom som exempelvis aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. Symptomen orsakar ett stort lidande, framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

Nationellt kvalitetsregister

Det nationella BPSD-registret skapades i syfte att kvalitetssäkra vården av personer med demens. Genom tvärprofessionella vårdåtgärder minskar förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD.

Utbildning av vårdpersonal

I november startade den första utbildningen av administratörer i vård- och omsorgsförvaltningen. Efter genomförd utbildning kommer dessa administratörer att ansvara för BPSD-registret på sina respektive enheter och även introducera sina kollegor i arbetet.

Varje enhet utbildar ett team som ansvarar för att organisera och administrera arbetet på enheten. I teamet ingår omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef där alla bidrar med olika kunskaper och kompetens.

Ökad livskvalitet för demenssjuka

Maria A Svensson, enhetschef på Eklanda äldreboende, är certifierad utbildare i BPSD. Samtliga enhetsteam kommer att få en två-dagars administratörsutbildning av Maria.

Syftet med utbildningsinsatsen är att höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom. I korthet går arbetet ut på att teamet observerar och analyserar tänkbara orsaker till symtom. Därefter tar teamet fram en plan för vårdåtgärder. Dessa vårdåtgärder följs sedan upp och utvärderas, berättar
Maria A Svensson.

Äldreboenden utbildas först

Under 2019 kommer samtliga äldreboenden med demensenheter inom Mölndals stad att få utbildning i att arbeta med stöd av BPSD-registret. Övriga boenden och hemtjänst kommer att utbildas under 2020–2021.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-20 15.58