Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

De flesta är nöjda med sitt stöd

I oktober genomfördes en ny undersökning om hur brukare inom området funktionshinder upplever det stöd de får av vård- och omsorgsförvaltningen. Nu har resultatet av enkäten sammanställts.

Känner sig trygga med personalen

Sammanställningen av enkätsvaren visar att de flesta brukare är nöjda med sitt stöd. Totalt besvarades 421 enkäter. I 79 % av enkätsvaren tycker brukarna att de får den hjälp de vill ha hemma eller på sin dagliga verksamhet och dagliga sysselsättning. Ungefär lika många enkätsvar visar att brukarna anser att personalen bryr sig om dem och att de känner sig trygga med personalen.

Nöjda med resultatet

I de frågor som handlar om hur väl personal och brukare förstår varandra tycker 70 % att kommunikationen med alla i personalen fungerar bra. Lika många upplever att de får bestämma om saker som är viktiga.

Överlag är vi nöjda med resultatet. Det visar att de insatser som vi gör idag fungerar bra. Vi arbetar nu med att analysera resultatet tillsammans med brukare och personal för att få fram vad vi kan bli bättre på och hur vi genomför dessa förbättringar, säger Rickard Olsson, områdeschef Bostäder LSS och Boendestöd.

Nytt arbetssätt gav fler svar

I den nya enkäten har brukarna kunnat svara via appen Pict-o-stat från en surfplatta eller dator. Där har de även kunnat få frågorna upplästa och bildstöd. Den som har velat har också fått stöd från en oberoende frågeassistent med kommunikationsstöd och hjälp med att starta appen.

Det nya arbetssättet tros vara anledningen till att fler har svarat på den nya enkäten jämfört med den tidigare enkäten. Ökningen syns inom servicebostad, gruppbostad och daglig verksamhet där 55‑70 % har svarat jämfört med 40 % tidigare år.

Det nya arbetssättet har fungerat bra. Enklare frågor i enkäten och stödet från frågeassistenterna har bidragit till att fler har kunnat svara självständigt. Vid tidigare undersökningar var det många som inte förstod frågorna och då behövde ibland anhöriga hjälpa till att svara, säger Johnny Telkkonen, områdeschef Korttidsverksamheter, Personligt stöd och Daglig verksamhet.

Så här gick undersökningen till

För tredje året i rad har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med kommuner och privata utförare genomfört en nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2018. För Mölndals stad var det i år första gången som SKLs enkät genomfördes.

Brukarna har fått svara på en enkät per insats. Det betyder att samma brukare kan ha svarat på flera enkäter om de har flera insatser. Totalt har cirka 421 enkäter besvarats. Enkäten har kunnat besvaras i både pappersform och via en app på surfplatta eller dator.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-09 10.17