Fler våtmarker i Mölndal

Under 1800-talet dikade man ut och gjorde åkermark. Till följd av det har våtmarksarealen minskat kraftigt i Sverige. Torra somrar, låga grundvattennivåer och den ökade risken för skogsbränder har aktualiserat behovet av fler våtmarker. Det eftersom våtmarker bidrar till att behålla vattnet i landskapet och ökar tillskottet till grundvattnet. Flera projekt som syftar till att återskapa våtmarker pågår i Mölndal just nu.

Vad är en våtmark och vad är det bra för?

Enligt Våtmarksinventeringen definieras våtmarker som ”sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära, under, i eller över markytan, samt vegetationstäckta vattenområden”.

Våtmarker stärker landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden samt öka tillskottet till grundvattnet. Våtmarker bidr­­­ar också till att minska riskerna för översvämning och kan även påverka lokalklimatet så att det inte blir lika varmt. Vilket i sin tur kan minska antalet dagar med torka. Är våtmarken stor kan den i vissa fall också fungera som brandgata.

Har man våt- eller sumpmarker så blir de som naturliga brandväggar, säger Lisa Lund, kommunekolog i Mölndals stad. När man anlägger våtmarker och sumpmarker så gör man också något bra för den biologiska mångfalden. Det eftersom våtmarker är en av de artrikaste livsmiljöerna för växter och djur.

Pågående våtmarksprojekt i Mölndal

Just nu håller en våtmark vid Ingemanstorp på att anläggas liksom ett tvåstegsdike vid Skäggered i Mölndal, bland annat med syftet att rena vattnet från åkermarkerna innan det kommer ut i Kungsbackafjorden.

Tvåstegsdiket ska bli som en terrass vilket gör att det tillåts att svämma över när det blir mycket vatten. På det sättet kan diket hålla mer vatten, samtidigt som det också främjar den biologiska mångfalden genom att diket bildar olika livsmiljöer, säger Lisa Lund.

Det är Kungsbackaåns vattenvårdsförbund som utför arbetet och står för kostnaderna. Skötseln av våtmarken kommer att hanteras av Mölndals stad. Utvecklingen av våtmarkerna möjliggörs via så kallat LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt).

För närvarande håller Swerock, med hjälp av Enviroplanning, också på att anlägga stora våtmarker på sin mark. Syftet med våtmarkerna är att rena det vatten som uppstår från verksamheten och även annat vatten som kan föra med sig föroreningar till Sagsjön. Våtmarkerna kommer fungera som näringsfälla och låsa fast vissa föroreningar i det sediment som sedan sjunker till botten.

Befintliga våtmarker

Det finns en våtmark vid Sisjöns skjutfält som underhålls av tekniska förvaltningen i Mölndals stad.

Sagsjön i Kållered kan också sägas vara en typ av våtmark. Sjön har restaurerats under de senaste fem åren tack vare att Swerock sökte och fick LOVA-bidrag, i samarbete med miljöförvaltningens kommunekologer. Därefter har Swerock renoverat Sagsjön som nu utvecklats till att bli en fin fågelsjö.

Samarbete mellan olika organisationer

Befintliga våtmarker liksom pågående projekt i Mölndal är resultatet av ett gott samarbete mellan olika intressenter. Att stärka samarbetet mellan olika aktörer inom vattenområdet, för att uppnå god kemisk och ekologisk status i sjöar och vattendrag, är en viktig del för att nå de nationella miljömålen liksom målen i Mölndals stads naturvårdsplan.

Internt i staden pågår ett samarbete mellan olika förvaltningar. I en gemensam arbetsgrupp tar vi fram strategier och projekt för hur vi ska nå de gröna mål och principer som antagits i form av Mölndals Stads Naturvårdsplan. Det finns ett mål om att fler våtmarker ska skapas i Mölndal till 2022 och vi är, tillsammans med olika viktiga samarbetspartners på god väg att uppfylla det målet, säger Lisa Lund.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Lisa Lund
Kommunekolog
Miljöförvaltningen
031-315 17 31
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-29 15.28