Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Fler svar och förbättrat funktionsstöd

Resultatet av årets brukarundersökning visar att fler svarat på enkäten i år och att de flesta trivs bra med sitt stöd. Faktiskt lite bättre än förra året.

Många har flera stödinsatser

Brukarundersökningen inom funktionshinder utfördes under perioden 1 september– 31 oktober. Inom området funktionsstöd var det 768 brukare som hade möjlighet att svara på enkäten. De flesta av dessa brukare har mer än en form av stödinsats, som exempelvis både bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Samma brukare kan svara flera gånger

En brukare kan behöva svara på flera enkäter, eftersom enkäterna ser lite olika ut beroende på stödet. Det går därför inte att veta hur många brukare som svarat, bara hur många enkäter som besvarats.

Högre svarsfrekvens

Totalt besvarades 433 enkäter. Det innebär att svarsfrekvensen har ökat från 49 till 56 procent i år. Den största ökningen har skett inom boendestöd.

Förra året var arbetssättet med att genomföra undersökningen helt nytt. I år var både personal och brukare förberedda på arbetssättet, vilket kan ha bidragit till att vi fick in fler svar i år, säger Göran Hjertstrand, områdeschef Socialpsykiatri.

Bra synpunkter men lågt inflytande

Enkätsvaren visar att 82 procent av våra brukare totalt sett är nöjda med det stöd de får, vilket är en ökning med 4 procentenheter från förra året.

Högsta betyget ligger inom kategorin synpunkter där 84 procent uppger att de vet vem de ska prata med om något är dåligt.

Lägsta betygen hamnar inom kategorierna inflytande och trygghet. Där tycker 68 procent av brukarna att de får bestämma om saker som är viktiga för dem och lika många uppger att de inte är rädda för något.

Stöd som förbättrats

Antalet besvarade enkäter skiljer sig stort mellan olika stödområden. Resultaten kan därför inte jämföras i procent områden emellan. Men samtliga områden har något som förbättrats sedan förra året.

Den största förbättringen inom hela funktionsstödsområdet gäller kategorin synpunkter. Här upplever 84 procent att de vet vem de ska prata med om något är dåligt, jämfört med 77 procent förra året.

Stöd som behöver förbättras

Det finns också någon del inom varje område som fått lägre resultat i årets undersökning. Den största förändringen inom hela funktionsstödsområdet gäller kategorin trygghet. Här är det 68 procent som upplever att de inte är rädda för något hemma jämfört med 71 procent förra året.

Hur används resultatet?

Nu kommer vård- och omsorgsförvaltningen att analysera resultatet och bryta ner det i mindre delar för att se vad som behöver göras inom de olika områdena.

Vi kommer att utgå från resultatet när vi som områdeschefer för Funktionsstöd tar fram verksamhetsplan för 2020 inom respektive område. Vi ser att det är viktigt att stärka våra brukares inflytande på verksamheterna så att de ges möjlighet att påverka innehåll och utformning, säger Peter Almgren, områdeschef Bostäder LSS, och Charlotta Callmander, områdeschef Korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet.

Vill du veta mer?

Jämförelser och undersökningar inom stöd till personer med funktionsnedsättning

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-16 11.51