Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ändrad VA-taxa från 1 januari

Förbrukningsavgiften och anläggningsavgiften i Mölndals stads VA-taxa blir förändrad från och med 1 januari 2020.

Den 11 december 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att höja brukningsavgiften i VA-taxan. Den fasta avgiften höjs med ca 4 procent.

Ny avgiftsnivå brukningsavgift

Den rörliga avgiften för mängden förbrukat vatten blir 25,63 kr / m³.

Den fasta avgiften för vattenmätare på 20 mm blir 1 350 kr per år. Detta är en normal enbostadshusmätare.

Avgiften för dagvatten blir 103,75 kr / enhet. Ett vanligt enbostadshus betalar 8 enheter, vilket blir 830 kr per år.

För ett typhushåll, som förbrukar 150 m³ vatten i ett enbostadshus blir den ungefärliga årskostnaden 6 024 kr.

Se avgift för övriga vattenmätare i taxebilaga BPDF (gäller från 1/1 2020).

Brukningsavgifterna för VA justerades senast 1 januari 2017. Behovet av underhåll av kommunens VA-ledningsnät ökar med stigande ålder på ledningarna och klimatförändringar.

Ändrad anläggningsavgift

Den 16 december fattade tekniska nämnden beslut om att revidera anläggningsavgiften inom VA-taxan genom indexreglering enligt entreprenadindex för husbyggnad och anläggning. Det innebär att anläggningsavgifterna inom VA-taxan höjs med 2,7 procent.

Justeringen av anläggningsavgiften ska säkerställa kostnadstäckning för de investeringar i VA-nätet som ska ske de kommande åren.

Anläggningsavgiften finns i taxebilaga APDF, (giltig från 1/1 2020)

All information om VA-taxan.

VA-kollektivet

Det är de som använder kommunens vatten och är anslutna till VA-ledningarna, kallat VA-kollektivet, som gemensamt ska finansiera VA-verksamheten i sin helhet. Skattemedel används inte för VA-verksamhet. Avgifter från VA används inte till annan skattefinasierad verksamhet.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-02 13.15