Upprustat parkstråk längs Mölndalsån

Under hösten 2019 planterade Mölndal stad nya träd och rustade upp grönstråket längs Mölndalsån, för att det bättre ska leva upp till sin fulla potential. Åtgärderna stärker både de ekologiska och sociala värdena.

Flera träd längs ån har de senaste åren dött på grund av diverse olika sjukdomar. De stora pilarna är karaktärsfulla men börjar också uppvisa en viss skörhet. Under hösten 2019 planterade Mölndals stad 46 nya träd. Det säkerställer en ny generation träd längs ån. En expert på trädvård gjorde även en besiktning av de befintliga träden.

– Träd har flera viktiga funktioner bland annat så stabiliserar de åslänterna, ger skugga och fungerar som bo- och födoplatser för fåglar och insekter. Död ved är särskilt värdefullt för den biologiska mångfalden men säkerheten för trafikanter måste vi också beakta, säger landskapsarkitekt och projektledare Urban Rickardsson.

Fler ska upptäcka parkytorna

Staden har placerat ut nya parksoffor på sträckan från stadshuset till Lackarebäcksmotet. Sittplatserna ger möjlighet till en stunds vila och kan uppmuntra till möten.

På gräsytorna vid den stora kastanjen på västra sidan ån, ungefär i höjd med sjukhuset, har staden byggt en grusgångväg. Den nya gångstigen erbjuder vackra vyer mot vattnet och blir ett lugnare komplement för fotgängare till den asfalterade gång- och cykelbanan.

Den unika kastanjen på platsen har fått ett skyddande staket. Insektshotellen på ledningsbron bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Tillsammans med återanvändning av utrustning från sommargågatan bidrar åtgärderna förhoppningsvis till att fler upptäcker platsen.

Sittplatsen vid loppisen på Södra Ågatan hyllar designmångfald och koncentrationen av möbelåterförsäljare i närområdet.

Det händer 2020

Arbetet med att utveckla parkytorna längs med Mölndalsån fortsätter under 2020. Bland annat kommer vi att plantera fler träd. Dessa träd har artspecifika krav på plantering under våren.

Ängsytorna vid det som kallas Kulparken kommer att återställas efter bygget av den nya gång- och cykelbron och kompletteras med sittplatser.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-21 08.42