Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Vårdpersonal utbildad i BPSD

För ett år sedan startade utbildningsinsatsen i BPSD. Nu finns BPSD-utbildad personal på samtliga demensenheter i Mölndals stad.

BPSD orsakar stort lidande

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD, drabbar nästan 90 procent av alla demenssjuka. Symptomen kan vara aggressivitet, oro, apati, vaneföreställningar, hallucinationer eller sömnstörningar.

BPSD orsakar ett stort lidande, framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

Utbildad vårdpersonal

All vårdpersonal på samtliga demensenheter i Mölndals stad har genomgått en tvådagars utbildning i BPSD under 2019 och har därmed fått kompetensen BPSD-administratörer.

Höja livskvaliteten

Syftet med utbildningsinsatsen är att höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom genom att minska de beteendemässiga och psykiska symtomen.

I korthet går arbetet ut på att utbildad vårdpersonal analyserar tänkbara orsaker till BPSD symtom och tar fram en plan för vårdåtgärder som följs upp och utvärderas.

Fler verksamheter står på tur

Under våren 2020 kommer även vårdpersonal inom de somatiska enheterna på samtliga äldreboenden att få administratörsutbildning i BPSD. Därefter följer utbildningar för personal inom LSS-verksamheter och hemtjänst.

All berörd vård- och omsorgspersonal i Mölndals stad beräknas vara utbildade i BPSD till sommaren 2021.

Ett nationellt kvalitetsregister

Det nationella BPSD-registret skapades i syfte att kvalitetssäkra vården av personer med demens. Genom tvärprofessionella vårdåtgärder minskar förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-15 15.39