De flesta är nöjda med socialtjänsten – men andelen svarande behöver öka

Den brukarundersökning som genomfördes i höstas visar att de flesta som tog del av stöd och insatser från socialtjänsten i Mölndal var nöjda. Andelen svarande var dock lägre än önskvärt och därför kommer och social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbeta för att uppnå en högre andel svarande nästa gång.

I höstas deltog Mölndals stads socialtjänst för fjärde gången i den årliga nationella undersökningen av hur brukarna upplever det stöd de får av socialtjänsten. Undersökningen gäller de delar av verksamheten som jobbar med myndighetsutövning, däribland ungdomar 13 år och äldre samt vårdnadshavare, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd. Det var första gången som social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomförde undersökningen digitalt.

Frågor på fem områden

I undersökningen ställs frågor på fem områden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. En av frågorna löd: ”Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren?” Det fanns också en fråga om brukarens sammantagna intryck av det stöd hen får.

Det som mäts är alltså enskildas upplevelse av kontakten med och stödet från socialtjänsten, och tanken är att undersökningens resultat ska bidra till utveckling och förbättringar. Deltagandet i undersökningen ger också Mölndals stads socialtjänst möjlighet att jämföra sitt resultat med motsvarande resultat i andra kommuner.

Åtgärder ska göra att andelen svarande ökar

På frågan om hur nöjd eller missnöjd brukaren sammantaget är med det stöd som hen får av socialtjänsten i Mölndal, svarade de flesta som deltog i undersökningen att de är nöjda (genom att välja något av svarsalternativen "ganska nöjd" eller "mycket nöjd").

Andelen svarande var dock låg och för att få en mer relevant bild av vad brukarna tycker, behöver fler delta i undersökningen och svara på frågorna. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer därför att vidta åtgärder i syfte att uppnå en större andel svarande vid nästa brukarundersökning.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-28 16.16