En bra plats att leva och bo på

Enligt en undersökning från SCB, statistiska centralbyrån, som genomfördes hösten 2019 är Mölndals stad en bra plats att leva och bo på. Mölndalsborna rekommenderar kommunen i större utsträckning än andra kommuners invånare.

Jämfört med genomsnittskommunen rekommenderar kommuninvånarna Mölndal inom alla områden utom trygghet. Där ligger andelen rekommendationer på ett genomsnittsvärde. Områden där Mölndal står sig väl är: leva och bo, arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter.

Förbättringsområden

58 procent av de som svarat rekommenderar vänner och bekanta att flytta till Mölndal medan 10 procent avråder. Detta är en förbättring jämfört med tidigare undersökningar. Enligt undersökningen kan staden bli bättre genom att utveckla trygghet, bostäder och fritidsmöjligheter. Inom området kommersiellt utbud är förändringen stor jämfört med tidigare undersökning vilket kan ha en koppling till centrumutvecklingen och den nya gallerian som stod klar hösten 2018.

Arbete med trend- och omvärldsanalys

– Resultatet används på flera sätt, bland annat i den stadsövergripande trend- och omvärldsanalys som håller på att tas fram, säger Anna Jandersson, ledningscontroller i Mölndals stad. Det är väldigt viktigt för oss i staden att veta inom vilka områden våra medborgare bedömer att vi ska utvecklas och förbättras inom. Samtidigt är det roligt att se att de satsningar vi genomför också märks när medborgarna tycker till. Centrumutvecklingen och den kommersiella utvecklingen är en sådan satsning.

Hur ser medborgarna på stadens verksamheter?

Totalbedömningen Nöjd-Medborgar-Index visar ett stabilt resultat jämfört med tidigare år och är högre än genomsnittskommunen. De områden som har mest påverkan på medborgarnas uppfattning om hur stadens verksamheter fungerar är gator och vägar samt äldreomsorg. Det enskilda området som tappat mark jämfört med tidigare undersökningar är äldreomsorgen.

Medborgarnas uppfattning om inflytande inom staden

Jämfört med genomsnittsresultatet i undersökningen är betyg från Mölndalsborna lägre vad gäller kontakt. Inom samtliga övriga områden (påverkan, förtroende och information) återfinns staden på ett medelvärde.

Summering av resultatet

Sammantaget uppvisar Mölndals stad goda och höga resultat i jämförelse med de totalt 135 kommuner som deltar i undersökningen. Det finns områden att arbeta vidare med och undersökningen pekar framförallt att på äldreomsorgen samt möjligheten att påverka kommunen. Möjligheten att påverka ger i sin tur ett ökat förtroende. Trygghet, bostäder, gator/vägar och fritidssysselsättning är områden som inte uppvisar låga resultat men som medborgarna menar är viktigare än andra för att de ska trivas med att leva och bo i Mölndal.

Om undersökningen

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Mölndals stad har valt att delta flera år och den första undersökningen gjorde i nuvarande form redan 2010. I 2019 års studie jämförs resultatet med 2017 och 2015. Kontinuerligt deltagande möjliggör jämförelser över tid inom de områden som frågorna berör. Svarsfrekvensen i Mölndals stad är låg, endast 35 procent. Det är lägre än genomsnittet för undersökningarna i samtliga kommuner och för undersökningen som genomfördes 2017. SCB bedömer ändå att svarsandelen är av den mängd att det går att dra slutsatser och tyda svar och attityder inom undersökningen.

Här finns undersökningen i sin helhet

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-14 13.20