Hur corona påverkar föreningar

Mölndals föreningar har både förlorade inkomster och ökade kostnader till följd av coronapandemin. Det visar den kartläggning som kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals stad har gjort.

Knappt femtio föreningar i Mölndal har svarat på en enkät om coronapandemins konsekvenser. De har redovisat både hur de påverkats hittills i år, och hur de bedömer att de fortsätter påverkas resten av året. Svaren ska ligga till grund för Mölndals stads fortsatta stöd till föreningslivet. Det är kultur-, idrotts- och fritidsföreningar samt studieförbund som har svarat på enkäten.

Ekonomiska konsekvenser

Föreningarnas egen uppskattning landar på totalt 8 miljoner kronor i ekonomiska förluster för hela året för de fyrtiosju föreningar som besvarat enkäten. Uppskattningen bygger på förlorad inkomst och ökade kostnader under år 2020 på grund av coronapandemin.

Politiskt förslag om fortsatt stöd

Kultur- och fritidsnämnden går nu fram med ett förslag om att äska 3 miljoner kronor från kommunstyrelsen i extra föreningsstöd. Det är kommunstyrelsen som beslutar om extra stöd till föreningslivet och frågan finns med på kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september.

Vi ser att föreningslivet i Mölndal drabbas av coronapandemin, och vi vill stötta föreningslivet i Mölndal. Därför föreslår vi nu ett extra föreningsstöd som i så fall ska vara sökbart i höst, säger Glenn Grimhage (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens förslag bygger på resultaten från kartläggningen och beräkningen grundar sig i ett kommunalt extrastöd som komplement till de övriga statliga och regionala stöd som finns att söka för föreningar. Mölndals stad kan kompensera för upp till max 50 procent av angivna behov som mest. Alla nämnda siffror ska ses som uppskattningar som kan behöva justeras.

Nästa steg

Nästa steg är ett politiskt beslut i kommunstyrelsen. Beroende på hur det beslutet ser ut fortsätter sedan kultur- och fritidsförvaltningen arbeta för att utforma extra stöd till Mölndals föreningar i höst.

Insatser hittills under året

Mölndals stad har redan gjort ett antal insatser för att underlätta för föreningslivet under året:

  • Medlems- och aktivitetsbidraget förblir oförändrat jämfört med förra året för de föreningar och studieförbund som gått ned i antal medlemmar eller deltagartillfällen på grund av coronapandemin. (De som eventuellt ökat får bidrag baserat på det nya antalet.)
  • Ingen avbokningsavgift för lokaler, anläggningar och mötesplatser sedan den 12 mars i år och tills vidare.
  • Dispens med att skicka in godkänd verksamhetsberättelse för bidragsgivning med mera.
  • Möjlighet till anstånd och/eller avbetalningsplan om en förening skulle få problem med att betala hyra till Mölndals stad.
  • Finansiering av sommarlovsaktiviteter för barn och unga med extra ersättning för de föreningar som tidigare anmält sig och deltar med aktiviteter.
  • Nu vill vi följa upp vårens insatser för att kunna ge fortsatt stöd på ett bra sätt i höst.

Kontakt

Glenn Grimhage (L)
Ordförande, kultur- och fritidsnämnden
Mölndals stad
0709-35 62 53
glenn.grimhage@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad