Nytt samarbete för utveckling av skol- och förskolelokaler

Mölndals stad står inför en utmaning med att skapa aktiva och trivsamma områden för förskola såväl som skola och övriga utbildningslokaler. För att möta behovet har vi gjort en upphandling med strategisk partnering för utbildningslokaler, som möjliggör åtta projekt inom området – i en och samma upphandling. Det är Vestia Construction Group AB (Vestia) som har fått uppdraget att arbeta tillsammans med Mölndals stad. Upphandlingen blev klar i somras och nu har arbetet kommit igång.

Två projekt identifierade

Upphandlingen omfattar fyra förskolor och fyra skolor/utbildningslokaler i kommunen. Projekten kan innebära nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad.

En partnering möjliggör för oss att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna ändras. Det ger också positiva effekter när man gör flera projekt tillsammans där man kan effektivisera både i tid och pengar genom det långsiktiga arbetet, säger Thea Wedin, projektchef i Mölndals stad.

Av de åtta projekt som upphandlingen omfattas av avser staden att utföra minst två projekt inom närtid, vilket motsvarar en investering på ca 200 mnkr. De beslutade projekten är delvis rivning och ersättning av Bifrost förskola och rivning och ersättning av Västerbergsskolan. Vi beräknar att starta med projektering i början av 2021 och väntar på en godkänd detaljplan för tomterna.

Dessa två projekt var den ursprungliga anledningen till att vi valde att upphandla en strategiskt partnering. Det är två stora, komplexa projekt när pågående verksamhet och bebyggelse som ligger precis intill varandra. Vi ser stora vinster i att tillsammans med entreprenören i ett tidigt skede hjälpas åt att lösa komplexiteten i dessa två projekt. En del i det är att hitta bra evakueringslösning för Västerbergsskolan och hur arbetet ska fortlöpa på Bifrost förskola där vi redan har evakuerat de lokaler som ska ersättas. säger Thea.

Så kommer vi att arbeta tillsammans

Efter ett kort startmöte för ett par veckor sedan inleddes det första arbetet igår med en workshop. Vi arbetar nu ihop för att lägga en övergripande plan för upphandlingens projekt så vi kan arbeta kostnadseffektivt och med högsta kvalitet.

Det är ett komplext pussel med fastigheter som har varierande förutsättningar. Samverkansgruppen består bland annat av projektledare, fastighetsförvaltare, lokalstrateg, projektsamordnare från skolförvaltningen, partneringkonsult, platschef, projektchefer och arkitekter.

Gruppen kommer under året att kompletteras med fler projektörer och underentreprenörer.

En strategisk partnering möjliggör detta genom att vi får in flera kompetensområden redan i tidigt skede och stor möjlighet att vara flexibla utefter behovet. Det händer mycket i Mölndals stad, både en ökande befolkning och ett behov av åtgärder att höja kvaliteten i våra befintliga lokaler, säger Thea.

Samlad kompetens för projektens bästa

Partnering är ett arbetssätt där byggherren tillsammans med en entreprenör i samverkan samlar all den kompetens som behövs för att realisera ett projekt - att bilda laget, där alla spelar med öppna kort och arbetar för projektets bästa i alla lägen. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

Mölndals stad har tidigare jobbat i strategisk partnering för skolor och förskolor. Vid det arbetet tillsammans med Skanska färdigställdes Stallbackens, Högalidens och Balltorpsskogens förskola samt renoveringen av Almåsskolan och byggandet av Almåshallen. Därefter har staden även ett avtal om strategisk partnering för Åby Arenastad med Vestia där vi bland annat bygger det nya badhuset.

Den här upphandlingen var väldigt omfattande och vi fick in 13 väldigt bra anbud! Utvärderingsprocessen är lång och omfattar många olika steg för kvalificering och utvärdering, där Vestia var det företag som fick högst poäng och därmed vann. Jag tror definitivt att partnering kommer att vara en vanligare och vanligare samarbetsform för komplexa fastighetsprojekt. Att kunna jobba med långsiktiga relationer där projektets bästa är i fokus för alla och att kunna använda varandras kompetenser på bästa sätt i rätt tid, avslutar Thea Wedin.

Kontakt

Thea Wedin
Projektchef
Fastighetsavdelningen
0728-62 52 79
thea.wedin@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad