Fokus på välfärden i budget 2021

På dagens kommunstyrelsemöte presenterades GrönBlå Samverkans budget för 2021. Välfärdssatsningarna innebär 52 nya mnkr för behov inom nämndernas verksamheter samt därutöver ett utrymme på drygt 70 mnkr för att möta kostnadsutvecklingen och det osäkra konjunkturläget. Statsbidrag till äldreomsorgen på 30 mnkr tillkommer. Resultatet för 2021 budgeteras till drygt 40 mnkr, dvs. 1 % av omsättningen. Engångsintäkter som markförsäljningar tillkommer och används för investeringar. Skatten förblir oförändrad.

Investeringar i skolor, särskilda boenden och stora utbildningssatsningar

- Stora investeringar i för- och grundskolor fortsätter bl.a. för bättre arbetsmiljö. Lärarna behöver avlastas med lärarassistenter för att kunna fokusera på undervisning och högre studieresultat. Stora utbildningssatsningar görs för ökad kvalitet i både hemtjänst och särskilda boenden, men också för förbättrad integration samt för att motverka kraftigt ökad arbetslöshet i spåren av coronakrisen, säger Kristian Vramsten (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fler LSS-boenden byggs och nytt äldreboende planeras. Nytt kontaktcenter har startats för ökad service och tillgänglighet. Arbetet med ökad digitalisering har tagit ordentlig fart. Gymnasie- och vuxenutbildningarna växer i snabb takt och nytt Campus Mölndal planeras.

Hållbar stadsutveckling, infrastruktur, trygghet och aktiv fritid

Arbetet för hållbar miljö fortsätter med fjärrvärme, solceller och fossilfria fordon. Stadens krisberedskap stärks och trygghetsfrågorna prioriteras. Bidragen till vägföreningarna ökas som ett steg för framtida övertagande. Från 4/11 ingår Mölndal i Göteborgs kollektivtrafikzon A med Västtrafiks elbussar. Utredningarna för fler tåg Göteborg – Mölndal – Landvetter – Borås samt Mölndal – Kållered – Lindome – Kungsbacka fortsätter.

- Vi stärker dessutom företagsamheten genom fler detaljplaner i syfte att skapa bättre etableringsvillkor med fler arbetstillfällen och bostäder, fortsätter Kristian Vramsten.

Spadtaget för Pedagogen Park gjordes häromdagen och planeras för Kållered Centrum. Utvecklingen av Kållered Köpstad pågår. Planerna för nya stadsdelen Forsåker och Lindome Centrum med stationsområde fortsätter.

Utbyggnad av Åby Arenastad fortsätter. Utöver nytt badhus planeras fler nya omklädningsrum och läktartak vid friidrottsarenan. Stora satsningar görs också med en ny isstadion och ispist till ishallen. Satsningar på badminton, tennis och padel ingår också i planerna. Lovverksamheterna permanentas.

Investeringar ur kris och lågkonjunktur – delvis med lånade pengar 2022-2023

Mölndals tidigare starka tillväxt och befolkningsökning gör att vi också under kommande år behöver göra stora investeringar i för- och grundskolor, LSS- och äldreboende samt gator och utemiljöer. Stadens tidigare goda resultat är inte tillräckliga för att täcka kommande finansieringsbehov. Från 2022 behöver staden låna till investeringar och efterföljande räntekostnader stjäl utrymme från kärnverksamheterna. GrönBlå Samverkan kraftsamlar nu för att minska lånebehovet genom planläggning och värdeökning av stadens marktillgångar med efterföljande försäljningsintäkter.

Osäkra prognoser, konjunktur och kortsiktiga statsbidrag

Kommande år väntas den kommunala ekonomin bli mer ansträngd. Det finns stora osäkerheter kring effekter från förändrade statliga bidrag för bland annat flyktingmottagande, integration och Covid-19. Prognoserna för skatteintäkter, kostnadsutjämning mellan kommuner och befolkningsförändringar är nu extremt osäkra, vilket försvårar långsiktig planering.

Strategier för långsiktig ekonomisk hållbarhet

För att möta försämrade ekonomiska förutsättningar kommer GrönBlå Samverkan arbeta med:

  • Ökade satsningar på förebyggande arbete i syfte att stärka folkhälsan och öka självförsörjningsgraden genom bland annat fler i arbete och sociala satsningar.
  • Kärnverksamheter prioritera Fortsatt optimering av kommunal organisation.
  • Digitalisering, kompetensförsörjning/utveckling och utvecklade arbetssätt.
  • Fler breda översyner av kostnadsdrivande faktorer ska göras, till exempel sjukfrånvaro,personalomsättning, lokalanvändning, ny- och ombyggnationer, upphandlingar, hyror, konsultstöd samt övriga driftskostnader Energieffektiviseringarna fortsätter.
  • Omvärldsspaningar för att utveckla och stärka mellankommunalt samarbete.

För GrönBlå Samverkan Mölndal

Kristian Vramsten (M) Merjem Maslo (M) Marcus Claesson (L)
Ingemar Johansson (C) Annika Bjerrhede (MP) Adam F Laurén (KD)

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad