Utredningar om brister på stängt korttidshem är klara

Under hösten stängdes ett av stadens korttidshem på grund av misstanke om brister i verksamheten. Nu är utredningarna klara.

Korttidshem

Ett korttidshem erbjuder avlastning till anhöriga med barn och unga som har behov av funktionsstöd. Korttidshemmet ger även möjlighet till stimulans och miljöombyte för barn och unga.

Personal slog larm om brister

I slutet av oktober 2020 kom larm från personal om brister i ett korttidshem inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Förvaltningen beslutade att omedelbart stänga korttidshemmet för att utreda misstanke om bland annat bristfälligt bemötande och säkerställande av insatser.

Utredningar visar missförhållanden

För att kunna bedöma bristernas allvarlighetsgrad, troliga orsaker och lämpliga åtgärder gjordes två utredningar: en enligt lex Sarah som gjordes av socialt ansvarig samordnare, SAS, och en om kränkande särbehandling som gjordes av personalavdelningen, HR.

Under oktober-november 2020 genomfördes 24 individuella intervjuer med medarbetare samt nuvarande och tidigare enhetschefer. Även närstående och brukare har haft möjlighet att lämna synpunkter utifrån upplevda brister.

Närstående och brukare har idag tagit del av resultatet och även erbjudits enskilda samtal för dialog med arbetsledningen.

Utredningen enligt lex Sarah visar att det finns stora brister i verksamheten, på olika nivåer, som utvecklats under en längre tid. Brukare som kränks, brister i rutiner och social dokumentation samt i den interna kommunikationen, är några av de faktorer som legat till grund för bedömningen ”allvarligt missförhållande”. Därför kommer utredningen skickas till Inspektionen för vård och omsorg, säger Emelie Sundberg, socialt ansvarig samordnare.

Även HR-utredningen visar ett antal utvecklingsområden på olika nivåer i verksamheten, bland annat när det gäller bemötande, kommunikation och introduktion, säger Louise Svensson, HR-konsult.

Korttidshemmet öppnade delvis i november

Under utredningstiden vidtogs åtgärder som gjorde det möjligt för vård- och omsorgsförvaltningen att fatta beslut om att öppna korttidshemmet till viss del igen den 18 november. Beslutet togs för att kunna erbjuda stöd till de brukare med omfattande behov som inte kunde få stöd på annat sätt.

Från och med januari 2021 erbjuds samtliga berörda brukare att komma tillbaka till korttidshemmet.

Under tiden korttidshemmet var stängt har vi vidtagit åtgärder för att kunna öppna igen. Vi har bland annat haft individuella samtal med närstående för att säkerställa genomförandeplaner och rutiner för enskilda brukare samt genomfört förändringar kopplat till enskilda medarbetare, berättar Charlotta Callmander, verksamhetschef funktionsstöd.

Alla är delaktiga i processen framåt

De båda utredningarna visar på liknande brister och föreslår ett antal åtgärder som nu ska vidtas i verksamheten.

Nu ligger fokus på det förbättringsarbete vi har framför oss för att skapa bästa möjliga korttidshem. Vårt förbättringsarbete utgår från de åtgärder som tagits fram av SAS och HR. Det kommer att avsättas tid i verksamheten för att ge medarbetare och arbetsledning rätt förutsättningar. Det är också viktigt att förändringsarbetet sker i dialog brukare och närstående, säger Charlotta Callmander.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad