Planerna för nya näringslivsområdet fortsätter

Mölndal är en attraktiv näringslivskommun som växer i snabb takt. Fler bostäder byggs och vi blir allt fler invånare i kommunen. Det ställer höga krav på den kommunala servicen men också på den stadsutveckling som ständigt sker. Sofia Refsnes, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med Lunnagården. Ett helt nytt näringslivsområde med ypperligt läge vid Söderleden.

Sofia, berätta om bakgrunden till detaljplanen?

Detaljplanearbetet i området har drivits av att det finns ett stort behov av planlagd verksamhetsmark, inte bara i Lunnagården utan också på andra platser i Mölndal. Trycket från näringslivet, det vill säga viljan att etablera sitt företag i Mölndal är fortsatt högt och då är det viktigt att skapa bra förutsättningar. Vi vill att företagen ska ha Mölndal som ett första alternativ i sin fortsatta planering, även i framtiden. Att det finns gott om arbetstillfällen är viktigt för en kommun ur många synvinklar. Mölndal är ganska unikt då antal personer som vistas i kommunen ökar under dagtid eftersom många har sina arbetsplatser här.

Vilka fördelar ser du geografiskt och hur ser tidplanen ut?

Området ligger bra till vilket är avgörande när man planerar den här typen av plats. Det ska vara lätt att både ta sig till och in i området men också att ta sig därifrån med olika typer av färdmedel. Transporter måste också nå företagen på ett smart sätt, likaväl som att du ska kunna ta dig dit till fots eller med kollektivtrafik. Geografiskt kommer Lunnagården att knyta ihop Riskulla och Sisjön på ett naturligt sätt.  Målet är att detaljplanen ska vara antagen sommaren 2021.

Hur samarbetar ni med andra aktörer i projektet?

Att samarbeta och lyssna in varandra är direkt avgörande för att uppnå bästa resultat. Internt, inom Mölndals stad, har vi ett tätt samarbete både med vår näringslivsenhet, tekniska förvaltningen och politik. En del av utmaningen ligger i att förutse vad marknaden efterfrågar. Externt arbetar vid med aktörer som Trafikverket, Göteborgs stad och Länsstyrelsen för att bevaka allas intressen.

Hur bevaras den fantastiska natur som finns i området?

Att ta hänsyn till de naturvärden som finns idag är något vi arbetar mycket med. Det regionala grönstråket mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka är ett viktigt stråk för både människor och djur. Vi strävar efter att göra så lite intrång som möjligt. Lunnagården ligger med naturen runt knuten. Att arbeta i området och kunna ta sig en promenad i grönska på lunchen kommer att vara möjligt.

Nämn några fördelar med att etablera sitt företag i Lunnagården?

Som företagare etablerar du dig i navet av ett växande näringsliv som går hand i hand med gröna- och kulturella värden. Dessutom ligger området i ett attraktivt läge i anslutning till god infrastruktur.

Med Lunnagården vill vi bygga vidare på Mölndals ambition att locka till sig personalintensiva verksamheter och gärna huvudkontor. Målet är att de företag som etablerar sig ska ha en tydlig hållbarhetsprofil som ska kunna reflekteras i både verksamhet och gestaltning.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad