Hälso- och sjukvården granskas i pandemin

Inspektionen för vård och omsorg har gjort en tillsyn på utvalda boenden från olika regioner i hela landet. De brister som påtalas handlar om bemanning och kompetens. I Mölndals stad har förbättringar redan påbörjats.

Vård och behandling av äldre med covid-19

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en tillsyn av medicinsk vård och behandling av covid-sjuka äldre i särskilt boende under perioden 1 februari - 1 juni 2020.

I tillsynen ingick ett antal utvalda boenden från regioner i hela landet. Men det har inte varit boendena som granskats, utan tillgången till hälso- och sjukvård för de boende som smittats av covid-19.

Brister inom bemanning och kompetens

De grundläggande bristerna som IVO uppmärksammar i tillsynen är kopplade till regionernas ansvar för medicinsk vård och behandling. Men även kommuner och privata utförare har brustit, främst när det gäller bemanning och kompetens.

Många förbättringar har redan påbörjats

IVO har lämnat sitt beslut till Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad som nu ska redovisa hur bristerna ska åtgärdas.

Rapporten bekräftar brister som även vård- och omsorgsförvaltningen identifierat under pandemin och många åtgärder har därför redan gjorts eller påbörjats. IVOs granskning tydliggör att vi gör rätt prioriteringar och stärker oss i vårt fortsatta förbättringsarbete, säger Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Snabb insats för att öka bemanning

En av bristerna i tillsynen gäller bemanning. Rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom ledde till en början till personalbrist i flera verksamheter.

Redan i ett tidigt skede under pandemin gjorde vi en insats för säkra upp bemanningen genom att snabbrekrytera personer som blivit permitterade eller uppsagda inom näringslivet på grund av pandemin. Intresset var stort och resulterade i att vi fick in många duktiga vikarier snabbt, säger Christina Wadell, verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård.

Flera kompetenshöjande åtgärder

En annan brist som uppmärksammas är kompetens. För att höja kompetensen bland personal har flera åtgärder gjorts, exempelvis extra utbildningar.

Vi är trygga med att vi gjort rätt åtgärder så här långt och att vi har många duktiga och engagerade medarbetare som bidrar till förbättringsarbetet med våra brukares bästa i fokus, säger Eva Klang Vänerklint, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad