Tyck till om nytt namn för Kikås åvc

Kikås återvinningscentral utvecklas och framöver ska verksamheten fokusera mycket mer på att återbruka och förebygga uppkomsten av avfall. Idag fokuserar vi främst på återvinning. Anläggningens namn behöver hänga med när vi ändrar fokus. Du kan vara med och tycka till om förslag till nytt namn!

Avfallstrappans olika steg: deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända, förebygga.

Avfallstrappan är ett EU-direktiv antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.

Tillsammans med Göteborgsregionens 12 andra kommuner siktar Mölndals stad mot toppen av avfallstrappan. I den nya avfallsplanen blir visionen om en region utan avfall ledstjärna i hur kommunerna ska jobba fram till 2030.

Återbruka och förebygga avfall

Utvecklingen av Kikås återvinningscentral sker inom ramarna för projektet Framtidens Kikås och spelar en viktig roll för kommunens fortsatta hantering av avfall.

Efter långa processer sattes byggnationen av en ny hall för mottagning av återbrukbart material i gång under oktober 2020. I den nya hallen kommer personalen hjälpa besökarna att identifiera vad som kan återbrukas och vad som ska återvinnas. Målet är att inom några år återbruka upp till 50 procent av allt material som kommer in. Det motsvarar cirka 4000 ton per år.

I hallen kommer även finnas en butik för försäljning av produkter inom bygg och trädgård. Växtåterbruket kommer flytta in i butikslokalen.

Namnändring – ett politiskt beslut

Tekniska förvaltningen kommer den närmsta tiden att föreslå till tekniska nämnden en namnändring för verksamheten på Kikås. Som ett sätt att engagera Mölndalsborna och andra som besöker återvinningscentralen idag, vill vi nu veta vad du tycker om några förslag som tekniska förvaltningen funderar på.

Varför nytt namn

Mera återbruk och förebyggande av avfall blir verksamhetens nya fokus. Ordet "återvinning" speglar inte det och skickar därför fel signaler om det behålls, säger Vanessa Maciel Pinto, kommunikatör.

Det är viktigt att även själva namnet kommunicerar till besökarna det vi lägger fokus på, det vil säga mera återbruk. Vi kommer naturligtvis forstätta återvinna det som ska återvinnas men viktigare är att fokusera på att allt som går att återanvända faktiskt återanvänds.

Så kan du tycka till

I enkäten nedan kan du kryssa för det förslag som du tycker bäst om. Har du andra förslag? Berätta gärna! Tyck till senast den 2 mars.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Hur vi har tänkt kring förslagen

Förslag 1: Brukamera Kikås

Bruka (att använda, begagna) + mera. I själva namnet finns en uppmaning till ökad återanvändning av saker + koppling till den geografiska platsen.

Förslag 2: Tipptopp Återbruk

Tipptopp (något av värde, i bästa skick, höjdpunkt).
Åter (i retur, tillbaka, igen). Bruka (att använda, begagna).

Förslaget knyter an till hur avfallshanteringen utvecklats genom åren. Från förr i tiden (soptipp) till de senaste 30 åren (återvinningscentral) och framåt (återanvända och förebygga uppkomsten av avfall).

Förslag 3: Kikås Återbruk (alternativt Återbruket Kikås)

Namnet kopplar an till den geografiska platsen + åter (i retur, tillbaka, igen). Bruka (att använda, begagna).

Förslag 4: Kikås kretsloppspark (alternativt kretsloppscentral)

Namnet kopplar an till den geografiska platsen samt till Avfall Sverige samlingsnamn för denna typ av verksamhet, kretsloppspark.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad