Integrationsstrategi för Mölndal på gång

Vad är integration och vilka områden är viktigast för integrationen? Vad ska Mölndals stad som kommun, i samverkan med andra aktörer, fokusera på för att på bästa möjliga sätt stötta integrationen i Mölndal? Svar på dessa frågor finns i det förslag till integrationsstrategi som har arbetats fram. Den 25 mars tas förslaget upp i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

– Integrationsstrategin är en gemensam satsning för att stärka arbetet för ett socialt hållbart Mölndal.

Det säger Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef. Det är social- och arbetsmarknadsförvaltningen som har samordnat arbetet med att ta fram det förslag till integrationsstrategi som ska tas upp i social- och arbetsmarknadsnämnden den 25 mars.

Om nämnden ställer sig bakom förslaget går det vidare till kommunstyrelsen för slutlig fastställan innan det skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Dialog och nya perspektiv

Arbetet påbörjades förra våren och många har bidragit längs vägen.

– Det är bra att arbetet med strategin har fått ta sin tid eftersom integration är ett komplext område som berör såväl hela Mölndals stad, med alla sina förvaltningar och bolag, som många andra aktörer. Under hela processens gång har nya perspektiv tillkommit vilket till stor del beror på att vi har haft en dialog med många olika aktörer, som vi kanske i vanliga fall inte brukar prata med om integrationsfrågan.

Det berättar Jennie Fidler som är stadens integrationssamordnare sedan drygt fyra år och som hållit i arbetet med att ta fram förslaget.

– Engagemanget kring integrationsfrågan var stort här i Mölndal redan tidigare. Men många har också uttryckt ett behov av att stadens arbete med integration tydliggörs och att vi får ett gemensamt ramverk. Jag tror att det är dags att vi tar det här steget för att komma vidare med integrationsarbetet i Mölndal och för att gemensamt kunna möta de utmaningar som finns.

I september förra året fattade social- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att skicka ut en första version av förslaget på remiss till stadens bolag och nämnder varav de flesta skickat in yttranden. Dessa har noggrant beaktats under arbetet med att färdigställa förslaget till integrationsstrategi.

Koppling till Agenda 2030 och stadens vision

Integration är en viktig fråga såväl globalt och nationellt som lokalt, och förslaget till strategi gör tydliga kopplingar till EU:s elva principer för integration och till FN:s globala mål om hållbar utveckling, Agenda 2030. Förslaget till integrationsstrategi knyter också an till stadens vision som bland annat säger att Mölndal är en stad ”där alla får chansen”. Utifrån ett integrationsperspektiv handlar detta bland annat om att tillvarata varje individs resurser och kompetenser.

Många behöver bidra

Integration är ett komplext område där många faktorer spelar in och påverkar varandra. Detta återspeglas i strategins fem fokusområden: arbete och egen försörjning, utbildning, delaktighet och sociala sammanhang, boende, och internt utvecklingsarbete.

Även organisatoriska förutsättningar tas upp i förslaget. Behovet av samverkan och samarbete mellan såväl olika delar av Mölndals stad som med andra aktörer betonas; många behöver bidra för integrationsarbetet ska bli ännu mer långsiktigt och hållbart:

Offentlig sektor, näringsliv, organisationer och alla som verkar i Mölndal kommer att vara viktiga för att strategin ska leda till handling och resultat, säger Jennie Fidler.

Mer information

Förslaget till integrationsstrategi
Tjänsteskrivelse

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad