Social- och arbetsmarknadsnämnden ställde sig bakom förslaget till integrationsstrategi

Vid sitt möte den 25 mars ställde sig social- och arbetsmarknadsnämnden bakom förslaget till integrationsstrategi för Mölndals stad. Nu går förslaget vidare till kommunstyrelsen och, i nästa steg, till kommunfullmäktige.

Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

Integration är en viktig fråga för Mölndals stad. Därför har ett förslag till integrationsstrategi tagits fram.

– Integrationsstrategin är en gemensam satsning för att stärka arbetet för ett socialt hållbart Mölndal, säger Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

I den omvärldsanalys som staden nyligen presenterade står det att: ”En framgångsrik integration är en nyckelfaktor till att både individer och samhället ska må bra, till ömsesidig nytta för alla.”

Uppdrag från kommunstyrelsen

Det var i början av förra året som social- och arbetsmarknadsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att samordna arbetet med att ta fram en integrationsstrategi. Uppdraget har nu genomförts och vid sitt möte den 25 mars fattade social- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att ställa sig bakom förslaget till integrationsstrategi.

Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen för slutlig fastställan innan det är dags för kommunfullmäktige att ta ställning.

Samsyn och kraftsamling

Förslaget till integrationsstrategi är väl genomarbetat och förankrat. Det har tagits fram i dialog med flera nyckelpersoner och aktörer, både inom staden, med sina förvaltningar och bolag, och externt. Arbetet har letts av Jennie Fidler, anställd på social- och arbetsmarknadsförvaltningen och stadens integrationssamordnare sedan drygt fyra år.

– Strategin kommer att bidra till att vi får en uttalad samsyn både om vad integration är, alltså vad vi menar med begreppet, och om vad vi behöver kraftsamla kring tillsammans för att stärka arbetet med integration här i Mölndal, säger Jennie Fidler.

Fem fokusområden

I förslaget till strategi pekas fem fokusområden ut som särskilt viktiga för integrationen: arbete och egen försörjning, utbildning, delaktighet och sociala sammanhang, boende, och internt utvecklingsarbete. Jennie Fidler betonar att det hela inte ska stanna vid ett dokument; meningen är strategin ska leda till konkret verkstad som får effekt för Mölndalsborna och för Mölndal som samhälle.

Goda förutsättningar i Mölndal

Men innan det mer konkreta arbetet kan sätta igång ska förslaget alltså behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

– Sedan är nästa steg att ta fram en handlingsplan som utgår ifrån strategins intentioner och som kommer att innehålla en rad konkreta åtgärder och aktiviteter. Det är såklart främst själva ”görandet” som kommer att få effekt och som Mölndalsborna kommer att märka av, förklarar Jennie Fidler.

– I Mölndal finns goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med integration, bland annat tack vare det lokala näringslivet. Samtidigt måste vi uppmärksamma och ta oss an de utmaningar som finns på området.

Mer information


Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad