Anmälan om missförhållanden på äldreboende

Anhöriga till brukare på ett av stadens äldreboenden har uppmärksammat flera brister i verksamheten. Nu gör vård- och omsorgsförvaltningen en anmälan om missförhållanden.

Anhöriga uppmärksammade brister

I december 2020 inkom klagomål från anhöriga till tre brukare på Bifrost äldreboende i Mölndals stad. De anhöriga hade uppmärksammat påtagliga brister i verksamheten under en längre tid.

Utredning bekräftar brister i verksamheten

Vård- och omsorgsförvaltningen har nu gjort en utredning för att bedöma bristernas allvarlighetsgrad, troliga orsaker och lämpliga åtgärder.

Utredningen bygger bland annat på individuella intervjuer med personal och tidigare ansvariga chefer. Samtliga personal har idag fått genomgång om det som framkommit i utredningen och de åtgärder som kommer vidtas. Anhöriga har idag fått information och även erbjudits enskilda samtal för dialog med arbetsledningen.

Utredningen visar att det under längre tid funnits stora brister i verksamheten. Det handlar bland annat om brister i kunskap kring demens och bemötande, brister i kommunikation och samarbete samt stöld av mat. Den sammantagna bedömningen är ”allvarligt missförhållande” och därför kommer vård- och omsorgsförvaltningen göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, säger Emelie Sundberg, socialt ansvarig samordnare.

Fokus på förbättringsarbetet

I utredningen föreslås flera åtgärder som kommer att genomföras den närmaste tiden.

Det är tragiskt att detta har fått pågå i vår verksamhet och jag kan inte annat än att från djupet av mitt hjärta beklaga det som hänt. Vi kan tyvärr inte påverka det som varit men kommer att göra vårt allra yttersta för att något liknande inte ska få hända igen. Vi fokuserar nu på det förbättringsarbete vi har framför oss för att skapa en bra situation för brukare, personal och anhöriga, säger Sarah Dunér, som tillträdde som ny verksamhetschef för äldreboende område 1 i december 2020.

Flera åtgärder har redan vidtagits

Sedan bristerna uppmärksammades har viktiga åtgärder redan vidtagits för att komma till rätta med de brister som uppmärksammats.

Vi har genomfört förändringar kopplade till enskilda medarbetare och påbörjat arbetet med att säkerställa rutiner och genomförandeplaner för våra brukare. Vi kommer att avsätta tid och resurser för att genomföra arbetet på bästa sätt i nära dialog med brukare och anhöriga, berättar Sarah Dunér.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad