Plan för Bifrost förskola kan ändras

På kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni ska politikerna ta ställning till vilken inriktning detaljplanen för Bifrost förskola ska ha. Om politikerna beslutar enligt förslaget så kan det innebära att hela Bifrost förskola rivs.

Bakgrund

Bifrost förskola byggdes 1975 och har under de senaste åren varit i behov av underhåll. Åtgärder för förbättrad innemiljö har genomförts men inte fungerat fullt ut. 2017 stoppade vi dessa åtgärder då de var kostsamma och kortsiktiga. Sedan dess har planen varit att riva och ersätta halva förskolan. Under framtagandet av ny detaljplan för området har flera skyfallsutredningar genomförts där man konstaterar att åtgärder på tomten och för byggnaden krävs för att stå emot skyfall. Istället för att investera i dessa åtgärder föreslås en nybyggnation av hela förskolan, som i sin utformning är anpassad till de potentiellt höga vattenflödena.

Vad händer nu?

Om beslut tas om att möjliggöra en detaljplan som innebär att en ny förskola byggs, så ska projektets totalanslag beslutas i kommunfullmäktige under november i samband med investeringsbudgetbeslut. Först när beslut om investeringsbudget är antaget är projektets inriktning fastslaget.

Ett internt arbete ska starta för att utreda var och hur verksamheten ska bedrivas under byggnationen om man beslutar att ersätta hela förskolan.

Så får du information

Vårdnadshavare med barn som har förskoleplats på Bifrost förskola kommer att få information skickad till sig via Unikum. Du kan också hålla dig uppdaterad genom att läsa på projektsidan:

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad