Den biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj är den internationella dagen för biologisk mångfald. En dag då vi uppmärksammar och ökar medvetenhet om artrikedomens betydelse.

Biologisk mångfald bidrar till en ökad motståndskraft i ekosystemen samt är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system, som vår nuvarande och framtida välfärd vilar på.

Vad gör vi i Mölndals stad för den biologiska mångfalden?

Från gräs till artrika ängar

Sedan några år tillbaka pågår en gräsomställning i vår kommun. Kortklippt gräs ska bara finnas där det behövs, som på lekplatser och stadens ”finparker”. I övrigt klipps gräset mer sällan. Vid anläggningsjobb anläggs, om det passar, ängsmark genom byte av jord och sådd av ängsfrön.

Vår stadsmiljöavdelning letar upp torra och soliga platser där det går att få fram ängsblommor genom att sluta klippa gräset kort och sköta det som äng med slåtter i augusti och uppsamling av klippet. Det är en metod som tar tid men det är ju så våra ängsmarker har utvecklats tidigare. I sommar finns det 59 000 kvm äng.

Från soptipp till biologisk mångfald

Vi anlägger också ängar för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald på ytor som inte räknas som parkmark. Ett exempel är Kikås, den tidigare deponin, där det idag finns sju hektar ängsmark som körs med slåtter varje år och Sveriges (kanske?) största insektshotell. Inom detta projekt skapas även bibäddar, viktiga vattenhål och död ved placeras ut. Målarterna är vildbin, fjärilar och fåglar. När området inventerades under 2019 hittades över 500 arter, varav flertalet rödlistade.

Värnar fladdermöss och vedlevande arter

För att inte störa fladdermössen har den nya gång- och cykelvägen vid Bäckravinsgatan fått speciell belysning. Den lyser med rött ljus och är rörelsestyrd så att den bara tänds när någon passerar.

När kommunen röjer i naturmark lämnar vi kvar död ved och sparar sälgträd. Sälg är en viktig födokälla för många arter på tidig vår och döda träd är faktiskt fulla av liv! Den döda veden tjänar som föda, boplats eller skydd för många djur och växter.

Aktiva val i parkerna

När vi planterar träd väljer vi blommande sorter som ger pollen och frukt, på de platser där det är möjligt. För blommor, både perenner och sommarblommor väljs sorter som ger pollen och som gillas av bin och fjärilar.

Vid planering av nya planteringar har vi även i åtanke varierad blomningstid –för att få blomning under lång period. För att få tidig blomning under våren planteras tidigblommande lökväxter i nya anläggningar och i befintliga parkmiljöer. Kulparken vid Södra Ågatan är ett exempel på en insektsvänlig park. Ängsblommor är sådda och det finns rabatter med "fjärilsväxter". Vid Mölndalsån i närheten finns ett par insektshotell.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad