Årets jämställdhetspristagare är utsedd

Årets vinnare av Mölndals stad jämställdhetspris är Katrin Hakopian, samordnare vid Kållebruket. Hon prisas för sitt arbete med att ge långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor möjligheten att närma sig arbetsmarknaden.

Det är både hedersamt och en stor ära att få det här priset. Det betyder mycket både för mig och det fortsatta gemensamma arbetet, och för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Motivering till priset

Kållebruket verkar för att öka långtidsarbetslösa utrikesföddas möjligheter att utvecklas och bli mer självständiga för att närma sig arbetsmarknaden. Tillsammans med kursledarna och med verksamhetsutvecklare vid studieförbundet ABF har Katrin drivit ett aktivt jämställdhetsarbete i praktiken. Hon har som samordnare utvecklat verksamheten att möta deltagarna, främst kvinnorna utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Flera av kriterierna för priset uppfylls; Verksamheten rimmar väl med både det övergripande jämställdhetspolitiska målen och flera av delmålen och vänder sig till en målgrupp som tidigare inte uppmärksammats, utan bedömts stå för långt från arbetsmarknaden. Arbetet grundas i analys, och nytänkande syns kring val av såväl målgrupp som val av metoder, bland annat för språkinlärning kopplad till yrke och genom att hela livssituationen uppmärksammas. Verksamheten har ett systematiskt arbetssätt. Erfarenheter och kunskap sprids när verksamheten breddas.

Årets vinnare inte bara inspirerar och motiverar, Kållebrukets arbetssätt visar resultat.

Människor växer när de får rätt förutsättningar. De kvinnor som deltagit i verksamheten har ingen eller mycket kort skolbakgrund från hemlandet och har till stor del saknat kunskaper i svenska. Det handlar om att arbeta långsiktigt och systematiskt och att tro på var och ens förmåga och vilja att utvecklas. Med rätt stöd har deltagarna börjat ta till sig språket, blivit tryggare och kan rikta blicken ut mot yrke och arbete.

Det interna priset går till öppna förskolan

Öppna förskolan är en arena där föräldrar till små barn och deras familjer kan mötas, bygga nätverk och stärkas i sin föräldraroll. Öppna förskolan får priset för sitt arbete med att rikta sig till nyanlända föräldrar med små barn. Framför allt är det kvinnor och mammor som besöker verksamheten.

Genom att ge föräldralediga, främst kvinnor tillgång till öppna förskolan som ett socialt sammanhang och även en första introduktion till svenska språket underlättar öppna förskolan vägen till delaktighet i svenska samhället och bidrar till de jämställdhetspolitiska målen. Barnen får en introduktion till förskolemiljön och föräldrarna får kunskaper om svensk förskola.

Vad roligt! Det betyder mycket med uppmärksamhet för den här verksamheten, säger Ylva Engvall, rektor öppna förskolan. Vi har arbetat mycket med uppsökande verksamhet och ser att vi har en viktig roll som mötesplats för nyanlända mammor. Öppna förskolan blir en väg in i svenska samhället för både mammor och barn.

Arbetet med nyanlända föräldrar började som ett projekt men är numera en självklar del av verksamheten.

I höst fortsätter arbetet och en eftermiddag i veckan kommer öppna förskolan besökas av lärare från sfi. På så sätt får föräldrarna en första introduktion till svenska språket och en bra kontakt med sfi redan under sin föräldraledighet.

Nomineringen till jämställdhetspriset pågick under januari-februari, och under perioden inkom totalt nio nomineringar. En beredningsgrupp med representanter från fem av stadens förvaltningar samt en extern sakkunnig inom jämställdhetsarbete har därefter analyserat de nominerade förslagen. Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott har utsett de slutliga vinnarna. 

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad