Mölndal återskapar våtmarker

Nu pågår arbete med att återskapa våtmarker i Korndal, strax öster om Lackarebäcks Långvatten. Framför allt är det bra för den biologiska mångfalden men kommer också att bidra till en rikare naturupplevelse för dig som strövar i området.

På historiska kartor kan man se att det tidigare har funnits våtmarker i området. Syftet med återskapandet är främst att gynna den biologiska mångfalden, som till exempel grod- och kräldjur och fågellivet. Området ligger nära bostäder och Bohusleden och våtmarkerna kommer även att höja värdet och upplevelsen för dig som strövar i området.

Våtmarker är viktiga

Våtmarker har en mycket viktig roll i naturen. De är livsmiljöer åt många djur och växter. Under det senaste seklet har en stor del av Sveriges våtmarker försvunnit eftersom de har torrlagts, bland annat för att få mark till skogs- eller jordbruksproduktion. Förlusten av våtmarker har varit till stor nackdel för växt- och djurlivet och flera av våra hotade arter är knutna till just våtmarker.

Våtmarker är även viktiga genom att de bidrar till att vatten hålls kvar i landskapet. De jämnar ut vattenflöden och är därför bra för att minska effekterna vid torka och översvämningar. De kan även ha en renande funktion och ger bättre vattenkvalitet till sjöar och vattendrag.

Karta

På kartan nedan är området som ska återställas till våtmark markerat med lila.

Karta över Korndals våtmarker vid Lackarebäcks långvatten
Logga för LONA

Åtgärden är ett led i Mölndals stads naturvårds- och miljömålsarbete. Arbetet görs i samarbete med Skogssällskapet och med statligt stöd från den Lokala naturvårdssatsningen, LONA.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad