Familjerätten stärks genom samverkan med Härryda och Partille

Den 1 oktober bildas en ny, gemensam familjerätt som kommer att finnas till för Mölndalsbor samt invånare i våra grannkommuner Härryda och Partille. Den nya familjerätten kommer att tillhöra Partille kommun. Syftet med denna samverkan är bland annat att verksamheten ska bli mindre sårbar.

Med start den 1 oktober samordnas familjerätten för de tre kommunerna Härryda, Mölndal och Partille i en gemensam enhet som kommer att serva de tre kommunernas sammanlagt cirka 150000 invånare med exempelvis samarbetssamtal, familjerättslig rådgivning och handläggning av ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge för barn med separerade föräldrar samt handläggning av adoptionsärenden.

Mölndalsbor som har ett pågående ärende inom familjerätt när den nya familjerätten bildas den 1 oktober, behåller sin nuvarande handläggare tills ärendet är avslutat.

De medarbetare som idag jobbar med familjerätt inom socialtjänsten i Mölndal följer med till den nya familjerätten och anställs av Partille kommun (samma sak gäller för medarbetarna i Härryda).

Mindre sårbart

Familjerätt är en specialiserad verksamhet med få anställda per kommun och samverkan kommer göra att sårbarheten, exempelvis vid sjukfrånvaro, minskar.

En samordnad familjerätt kommer att stärka och utveckla familjerättsverksamheten. Dessutom förbättras de tre kommunernas förutsättningar att möta framtida utmaningar kring bland annat kompetensförsörjning, digitalisering och demografi. Antalet ärenden inom familjerätt förväntas fortsätta öka de närmsta åren i takt med att invånarantalet växer såväl i Mölndal som i de två andra kommunerna.

Det huvudsakliga syftet och grundtanken med samverkan är att skapa förbättrade möjligheter att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet, öka rättssäkerheten och effektiviteten, och att minska verksamhetens sårbarhet. I förlängningen har samverkan dock även ekonomiska fördelar, framför allt i form av en effektivare verksamhet och stordriftsfördelar.

Förändring i kommunallagen

Bakgrunden till att de tre kommunerna har valt att gå ihop och bilda en gemensam familjerätt är ett tillägg i kommunallagen som trädde i kraft 2018. Det handlar om en "generell rätt till kommunal avtalssamverkan" vilket gav kommunerna ökad möjlighet att gå samman i olika frågor och skapa avtal för gemensam verksamhet.

En gemensam utredning och kartläggning genomfördes, och under 2020 och 2021 har nödvändiga politiska beslut fattats i alla de tre kommunerna.

Undantag från samverkan

Den nya gemensamma familjerätten kommer att jobba med det mesta inom familjerättens område. Det finns dock två undantag och det är handläggning av de administrativt sett enklaste ärendena som gäller faderskap/föräldraskap och genomförande av umgängesstöd vid beslut av domstol (vilket handlar om att ett barns umgänge med en förälder ska ske tillsammans med en av socialnämndens utsedda umgängesstödjare). Dessa saker kommer att hanteras i respektive kommun även framöver.

Om familjerätt

Familjerätten inom socialtjänsten är en specialiserad verksamhet, som till största delen utgörs av myndighetsutövning. Familjerätten arbetar med utredningar och handläggning av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge samt faderskap/föräldraskap och adoption. Familjerätten genomför även samarbetssamtal.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad