Utvärdering av arbetet med covid-19

Mölndals stads arbete med coronapandemin har utvärderats av Kommunforskning i Västsverige (KFi). Utvärderingen är en del i forskningsprogrammet KomCo Kommuner i coronatider, där flera kommuner ingår. I rapporten sammanfattas hur vi har hanterat pandemin och den har som syfte att skapa lärande inför framtida kriser.

Vår övergripande bedömning är att Mölndals stad har hanterat pandemin på ett bra och ändamålsenligt sätt utifrån de förutsättningar som har funnits. Kommunen har snabbt ställt om organisationen till krishantering, säger Christian Jensen, forskare vid KFi, samt lektor och docent på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

I rapporten framgår det att Mölndals stad tar med sig många lärdomar från arbetet med pandemin som bidrar till att organisationen har stärkts och står bättre rustad för framtida kriser. Samtidigt finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring för att stärka organisationen ytterligare.

Utvärderingen är ett kvitto på att vårt krisarbete med pandemin har fungerat väl utifrån de förutsättningar vi har haft. Det är bra att få möjlighet att reflektera över vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra. Vi har ett antal utvecklingsområden att lära av och arbeta vidare med både för att hantera den pågående pandemin och framtida kriser på bästa möjliga sätt, säger Mio Saba Sjösten, stadsdirektör.

Två faser i krishanteringen

Två faser av krishanteringen har identifierats i rapporten. Vid krisens start i början av våren 2020 och fram till sommaren fanns det en viss oro och förvirring i organisationen. Under denna period arbetade vi främst för att akut möta oro och krav på omställningar av verksamheter.

Under den andra perioden rådde det ett större lugn i verksamheten där det fanns mer ordning i arbetet och möjlighet att arbeta mer koordinerat. Under denna period nådde krisen ett nytt normaltillstånd och organisationen kom till insikt om att pandemin är en långvarig kris utan en tydlig slutpunkt.

Strategin framstår så här i backspegeln ha varit att följa nationella och regionala råd och rekommendationer samt agera tidigt och framförallt samstämmigt, för att skapa stabilitet och trygghet i ett osäkert och svårbedömt läge. Det gäller framför allt i det inledande skedet under våren 2020 men också därefter, säger Christian Jensen.

Alla är drabbade, men på olika sätt

Rapporten visar på att samtliga kommunsektorer har påverkats av pandemin. Samtidigt är det tydligt att olika förvaltningar har drabbats på olika sätt.

Kommunens alla förvaltningar är mer eller mindre drabbade och alla har på ett eller annat sätt fått ställa om, något vi vill lyfta fram som gäller över hela Mölndals stad är det att det finns en enighet i ledningen, säger Christian Jensen.

Medan vissa förvaltningar har haft ett mer akut krisläge där påverkan på verksamheten har varit omfattande har andra verksamheter endast ställt om till distansarbete. Under krisen har det funnits en problematik med att förvaltningar arbetar långt ifrån varandra vilket har bidragit till att krisen har upplevts som olika akut i olika förvaltningar.

Exempelvis har kommunikatörer på hårt drabbade förvaltningar utsatts för hög arbetsbelastning. En lärdom av detta är att i framtida kriser omfördela resurser på ett annat vis.

Utvärderingen visar även på att det finns ett behov at att fokusera på att uppgradera omsorgsarbetet. I början av pandemin fanns en bristande uppmärksamhet på äldreomsorgen och det saknades skyddsutrustning.

Utveckling av digitalisering

Pandemin har fört med sig nya utvecklingsfrågor, en av dem är digitalisering. När många behöver arbeta hemma och såväl interna som externa möten behöver hållas över internet krävs utveckling. I Mölndals stad har digitaliseringen gått förhållandevis bra. Infrastrukturen för IT är väl utbyggd. Det har funnits vissa klyftor i den digitala kompetensen hos medarbetare och brukare. Detta har krävt arbete med att informera de som behöver det.

Så har utvärderingen gått till

För att möjliggöra utvärderingen av krisarbetet har ett antal nyckelpersoner från olika förvaltningar gjort en självvärdering där de beskriver och värderar arbetet med pandemin från början till där vi är nu. Även gruppintervjuer har genomförts för att få en förståelse kring vilka förändringar vi gjort, hur arbetet ställts om och hur vi prioriterat vårt arbete. Syftet är att fortsätta lära oss av oss själva och också kunna förbättra pandemiarbetet framåt.

Läs hela rapporten

För dig som är intresserad finns hela rapporten Pdf, 630.2 kB. tillgänglig.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad