Beslut: nej till etablering av elsparkcykelföretag just nu

Tekniska nämnden har tagit beslut om att neka etablering av elparkscyklar för uthyrning på allmän plats och kommunal mark under hösten 2021. Nya diskussioner om frågan kommer att ske tidigast under våren 2022.

Mölndals stad har fått förfrågningar från ett par elsparkcykelföretag som vill etablera sin verksamhet i kommunen. Vi har utrett frågan i dialog med tekniska nämnden.

Nej till elsparkcyklar just nu

Vid tekniska nämndens sammanträde den 25 oktober togs beslut om att neka och därmed avvakta med att tillåta en etablering av elsparkcyklar för uthyrning på allmän plats och kommunal mark i Mölndals stad. Beslutet gäller tills annat beslut fattas.

Det innebär att elsparkcykelföretag inte får ställa ut sina elsparkcyklar på stadens mark då det krävs tillstånd om användande av offentlig plats. Ärendet kommer att diskuteras igen tidigast under våren 2022.

Staden har nu möjlighet att avvakta ytterligare erfarenheter, praxis och eventuella lagändringar i frågan. Vi fortsätter att bevaka frågan.

Se protokoll från tekniska nämndens sammanträde 25 oktober.

Elsparkcyklar kan förekomma ändå

Även om Mölndal nu för tillfället sagt nej till så kan det förekomma elsparkcyklar på gatorna i staden.

De företagsägda elsparkcyklar som ändå finns i staden är troligtvis sådana som användare i Göteborg har parkerat i Mölndal eller sådana där elsparkcykelföretag har ställt ut på privat mark, där mölndals stad inte har inflytande.

Vill du som invånare anmäla felparkerade elsparkcyklar gör du det genom att kontakta ansvarigt företag direkt eller genom att rapportera i appen Felsparkerad.

För dig som kör elsparkcykel, tänk på att:

Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som för vanliga cyklar. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon, det innebär att de bara få användas av en person i taget.

 • Parkera elsparkcykeln så att den inte står i vägen för andra (det betyder att den inte ska blockera gång- eller cykelväg, eller vara ett hinder eller fara för andra trafikanter)
 • Elsparkcykel är ett enpersonsfordon, det innebär att du inte får lov att skjutsa på en elsparkcykel utan ska köra den ensam
 • Du ska följa samma trafikregler som för vanliga cyklar
 • Det obligatoriskt att använda hjälm om du är under 15 år, samma som för cykel
 • Kör endast på cykel- eller vägbana
 • Håll hastigheten


Mölndals stad har i sin utredning sett följande för och nackdelarmed att teckna en överenskommelse med elsparkcykelföretag.

Fördelar bedöms vara:

 • att det kompletterar kollektivtrafiken och/eller andra färdsätt
 • att kommunen skulle nå en yngre målgrupp som annars är svår att nå genom andra hållbara transportsätt som till exempel vanlig cykel eller Styr & Ställ
 • att avgiften för offentlig plats går till tekniska förvaltningen som ansvarar för driften av stadens gator och allmänna platser
 • att kommunen kan få tillgång till data från de elsparkcykelföretag som etablerat sig i kommunen som kan användas i trafik- och stadsplaneringen
 • att vi kan samverka med Göteborgs stad.

Nackdelarna bedöms vara:

 • otydlig lagstiftning och svårigheter för kommunen att reglera användningen
 • att elsparkcyklarna skapar en "stökig" miljö i och med de markytor som krävs både där företagen placerar ut sina fordon och de ytor där användare parkerar
 • att det är stor risk för felparkering som gör det otillgängligt för personer med funktionsvariation och att det blir en allmänt försämrad framkomlighet i gång- och cykelstråken
 • att driften av stadsmiljön försvåras
 • att det kräver resurser/arbetstid av olika enheter i staden för bl.a. hantering av ärenden av framför allt felparkerade elsparkcyklar, kommunikationsinsatser, uppföljning och kontroll samt fordonsflytt och uppställningsplats/lokal
 • svårigheter att ställa krav på företagen med grund i att det är en överenskommelse om samarbete mellan företag och kommun och inget juridiskt bindande avtal
 • ökad olycksrisk i kommunen
 • svårigheter att följa upp och kontrollera t.ex. antal elsparkcyklar i kommunen


Dela på:

Senast uppdaterad