Upptäck det upprustade Safjället

Under 2020 och 2021 har Mölndals stad rustat upp Safjället för att göra det till ett än mer attraktivt naturområde för nya som gamla Mölndalsbor.

Upprustningen av Safjället är en del av arbetet med stadens Naturvårdsplan och Kulturmiljöprogram där ett natur- och kulturområde i taget ses över.

Safjällets informationsskyltar och vägvisning var slitna och det var dags att rusta upp. Under coronapandemin visades det tydligt att det finns ett behov av bra bostadsnära och lättillgängliga naturområden. Under 2020 och 2021 har allt fler upptäckt och tagit del av naturområden och aktivitetsplatser runt om i kommunen.

Det här har rustats upp i Safjället

Ingången från Dalgångsliden i norr har gjorts tydligare för att göra det mer tydligt för besökare att hitta in i området även från norr. Vi har uppdaterat och bytt ut anslagstavlorna, vägvisning och skyltarna med information om kultur och historia inne i området

Den kulturhistoriska informationen om de fornminnen som finns i området har vi gjort tydligare. Det för att levandegöra stadens kulturarv för invånare och besökare, säger Ulla Hasselqvist, antikvarie på Mölndals museum.

Dessutom så har de två gamla grillplatserna i Safjället har rustats upp. Vi har även byggt en ny grillplats vid den södra utsikten. Motionsspårens markeringar har förbättrats och grusvägarna har rustats upp med dikning och nytt grus på flera ställen för att göra dem trevliga för alla motionärer.

Det är ett centralt och redan populärt naturområde så en tanke med att vi började jobba med Safjället är att vi vill underlätta för ännu fler invånare att upptäcka och röra sig i området. Det är även ett fint naturområde för de som besöker det nybyggda hotellet i Krokslätt att ta sig ut i, säger Lena Martinsson, landskapsingenjör i Mölndals stad.

Bakgrund Safjället

Safjället är ett av sex naturreservat inom Mölndals kommun. Det är ett populärt motions- och rekreationsområde med rik historia. I naturreservat får du endast grilla eller elda i de grillplatser som ansvarig förvaltare har byggt.

Även andra naturområden har de senaste två åren rustats upp, bland annat Natur- och kulturstigen i Hällesåker och Bohusleden som går genom hela kommunen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad