En budget för stärkt välfärd och framtidstro

På dagens kommunstyrelsemöte presenterades GrönBlå Samverkans budget/plan för 2022-2024.

Kommunens ekonomi går stärkt ur pandemins negativa påverkan och Grönblå samverkan gör kraftfulla framtidssatsningar på att stärka lärande, öka personaltätheten och förebygga psykisk ohälsa.

Det budgeterade strukturella resultatet för de kommande tre åren ligger på 69,2 mkr 2022, 21,8 mkr 2023 och 28,6 mkr 2024, vilket ger ett genomsnitt på ca 40 mkr över tre år. Resultatet motsvarar 3,2 % av stadens finansiella mål över 6 år, vilket är klart över det fastställda kravet på 1,5 %.

Den enskilt största satsningen görs på för- och grundskolan med ett nettotillskott på 120 mkr över en treårsperiod exklusive uppräkningar av pris och lön. Personaltätheten utökas inom för- och grundskolan. 20 nya förskole assistenter förstärker bemanningen inom förskolan och frigör den pedagogiska utvecklingstiden för förskollärarna.

Fler assistenter anställs i grundskolan för att avlasta lärarna och en särskild satsning destineras till elevstödet för elever med särskilda behov och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Stora satsningar görs på digital kompetensutveckling och digitala lärarresurser. Kulturskolan tillförs medel för utökad verksamhet och kortare köer. För att förebygga den psykiska ohälsan utökas elevhälsan samt studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan.

Gymnasie- och gymnasiesärskolan förväntas få fler elever. Budgetmedel tillförs till fler köpta platser, en nyetablering av egen gymnasieverksamhet liksom en förstärkning av den kommunala vuxenutbildningen. Vi tillskjuter medel för digitala verktyg och omställning till distansutbildning. Ett nytt Campus planeras.

Satsningar inom äldreomsorgen görs för människor med särskilda behov. Nya medel tilldelas till hemtjänsten, äldreboendeplatser, funktionsstöd för daglig verksamhet och korttidstillsyn. Fler platser budgeteras på LSS-boende. Utvecklingsmedel för att säkerställa en förbättrad måltidsupplevelse på äldreboendena tillförs också.

Grönblå Samverkan fortsätter att göra nya satsningar för att möta behovet av klimatomställningar. Miljöstrategiskt byggande förstärks med en hållbarhetskunnig tjänst för att säkerställa att hållbarhetskraven i framtida byggprojekt uppfylls. Arbetet med strategiska vattenfrågor utökas också med en ytterligare resurs.

Den Grönblå samverkans budget innehåller medel för att fira 100 års jubiléet 2022 av Mölndals stads stadsrättigheter.

Behovet av tjänster ökar och exempelvis bygglovsverksamheten förstärks i syfte att korta handläggningstiderna. Grönblå Samverkan förlänger satsningen på fritidskort för ungdomar och vi inför seniorkort för Mölndalsbor över 65 år inom Västtrafiks zon A (Göteborg, Partille, Öckerö och Mölndal) under lågtrafik.

Detta tillsammans utgör viktiga satsningar på Mölndal och dess invånare. Det är med stark framtidstro som Grönblå Samverkan styr Mölndal framåt som en kommun som sjuder av aktivitet och förändring.

Stora behov av investeringar

Investeringsbudgeten för åren 2022-2024 ligger strax över 3 miljarder kronor, varav investeringar i för- och grundskolor under de tre åren utgör 1 miljard kronor. Investeringsmedel har tillförts för att vidareutveckla Åby Arenastad med badhus, isstadion, tak på friidrottsläktare mm. Stora investeringar görs också i parker, vatten/avlopp och vägar. Vidare kommer stora investeringar att göras kopplade till Mölndals nya resecentrum och tågstation för den utökade järnvägen som är en del i den nya stambanan via Landvetter flygplats till Stockholm.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad