Superkommun: Integration angår alla

Mölndals stad är utnämnd till årets superkommun 2021 av tidningen Dagens Samhälle. Sveriges kommuner rankas varje år i arton olika kategorier, till exempel antal företag, kommuninvånarnas utbildningsnivå och hur kommunens kärnuppdrag sköts. För att fira Mölndals vinst kommer vi att publicera ett antal artiklar som gör nedslag i några av de verksamheter och projekt som har bidragit till vår Guldplacering. En av dem är arbetet med integration.

Jennie Fidler arbetar som integrationssamordnare i kommunen, hon berättar att kommunen arbetar efter en nyantagen integrationsstrategi som ska fungera för att ge ett bredare perspektiv på integration och vara en samlad strategi för att synliggöra att integration är allas ansvar.

Integrationsstrategin innebär att alla förvaltningar arbetar med integrationsfrågan utifrån olika perspektiv. Många tänker i första hand på uppdraget att ta emot och bosätta nyanlända när de tänker på integration. Men integration handlar också om att känna tillhörighet och att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället. Integration handlar om att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra, säger Jennie.

Möjlighet till arbete, utbildning och bostad

För att möjliggöra integration är det viktigt att arbeta för att människor ska blir delaktiga och inkluderade i samhället.

Vi behöver fråga oss hur vi möjliggör för människor som är nya i Sverige att bli delaktiga i samhället. Möjligheten till arbete, utbildning och bostad är viktiga förutsättningar för att bli självständig. Vi behöver även arbeta gemensamt med andra parter i samhället för ökad mångfald och inkludering, säger Jennie.

Superkommunen Mölndal

Arbetet med integration är en del av det i vår kommun som har bidragit till att vi är årets superkommun. Jennie har några tankar kring vilka förutsättningar kommunen har för att lyckas med integrationsarbetet.

Vi har generellt sett ganska goda förutsättningar i Mölndal om man till exempel tittar på arbete och utbildning. Vi har inte speciellt hög arbetslöshet och vi har ett starkt näringsliv. Ser man till bostadsområdena finns det inga direkt utsatta områden. Det är också positivt att vi har en bra process för mottagande i kommunen och att det finns många Mölndalsbor som visar engagemang, säger Jennie.

Förbättringsmöjligheter

Arbetet med att utveckla och förbättra arbetet med integration pågår ständigt. Trots att mycket fungerar bra finns det fortfarande stora utmaningar och potential för förbättring.

Något vi kan utveckla är att bli bättre på att hitta innovativa vägar för att stödja människor som står långt ifrån arbetsmarknaden till egen försörjning. Vi behöver arbeta särskilt för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för de som har låg utbildningsnivå. Det är en utmaning eftersom kraven på utbildningsnivå är relativt hög på arbetsmarknaden. På grund av detta måste vi arbeta för att på olika sätt hitta vägar för en snabbare etablering på arbetsmarknaden, så att människor inte riskerar att hamna i ett utanförskap, säger Jennie.

Det pågår flera insatser för att utveckla arbetet med integration.

Vi arbetar till exempel med att skapa fler praktikplatser med språkstöd. Studier visar att det av olika anledningar tar för lång tid för utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden. För kvinnor tar det ännu längre tid än för män, så det är ett särskilt viktigt utvecklingsområde för oss, säger Jennie.

Integration angår alla

Jennie förklarar att arbetet med integration är något som påverkar oss alla och som alla borde bry sig om.

Arbetet med integration handlar i grunden om att sträva efter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund, det är alltid grunden när vi jobbar med de här frågorna. Målet är att se till att alla mölndalsbor, nya som gamla, får ett likvärdigt bemötande och möjlighet att ta del av den service som kommunen erbjuder, det påverkar morgondagens förutsättningar till ett gott liv, säger Jennie.

 

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad