Ringbarkning av trädallé på Aminogatan

Mölndals stad kommer ringbarka en allé utmed Aminogatan. Träden måste tas bort och det har staden fått dispens för att göra. Nya träd kommer senare att planteras på platsen.

Längs med Aminogatan står idag en allé med 47 träd, mestadels popplar. Under vecka 6 kommer träden att ringbarkas och bli kronklippta inför ett framtida borttagande. Detta sker enligt dispens från Länsstyrelsen.

Vi ringbarkar träden för att de inte ska skjuta rotskott. De kommer att stå ringbarkade i två till tre år innan de sedan avverkas, säger Maria Modin, enhetschef på tekniska förvaltningen.

Mölndals stad sökte under 2021 dispens för avverkning av träden hos Länsstyrelsen. Det är flera orsaker till att träden behöver avverkas:

  • trädens rötter har tagit sig in i och skadat ledningar för fjärrvärme
  • nya ledningar för fjärrkyla måste byggas i närheten av träden och kommer då att skada trädens rötter
  • träden är instabila och det finns risk för skador på fordon och gående av nedfallande grenar.

Länsstyrelsen har gjort en samlad bedömning av olika allmänna intressen och kommit fram till att intresset av de befintliga fjärrvärmeledningarna väger tyngre än att bevara träden. Därför får träden tas bort. Länsstyrelsen anser att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande översiktsplan.

Ny allé planteras

Efter att popplarna är borttagna och ledningarna för fjärrkyla är byggda kommer Mölndals stad att plantera 47 nya träd. Det kommer att vara inhemska ädellövträd, exakt art är inte bestämt.

Nyplantering av träd ska självklart göras. Enligt dispensen från Länsstyrelsen ska träden som planteras ha ett stamomfång på minst 16-18 cm i brösthöjd och vara planterade på platsen inom två år efter att de befintliga träden tagits ner, säger Maria Modin.

Det här är ringbarkning

Ringbarkning är en metod där man tar bort all bark i en ring runt stammen på ett träd (oftast lövträd) med avsikt att döda det. Genom åtgärden bryts ledningsbanorna i innerbarken (kambiet) där näring från trädkronan transporteras till rötterna och trädet svälter därmed ihjäl. Med metoden så undviker man att trädet skjuter rotskott, vilket ofta sker om vissa träd endast avverkas. Det gäller till exempel för de popplar som står på Aminogatan idag.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad