Idéer som leder till förbättring

Förra året genomfördes tre projekt som på olika sätt bidrar till förbättringar för våra brukare. I år startar tre nya projekt i verksamheter som bedriver vård och omsorg i Mölndals stad.

Förverkliga idéer med brukarens bästa i fokus

Varje år kan verksamheter som bedriver vård och omsorg i Mölndals stad ansöka om lokala utvecklingsmedel för att förverkliga idéer med brukarens bästa i fokus.

Genomförda projekt 2021

Förra året genomfördes tre projekt som på olika sätt förbättrade tillvaron för brukarna genom nya metoder, ökad kunskap och utveckling av aktiviteter:

"Ett pedagogiskt anpassat arbetssätt"

Målet med projektet var att öka medarbetares kunskaper om funktionsnedsättning och brukares olika förutsättningar. Medarbetare på Mölndals korttidshem fick utbildning i tydliggörande pedagogik. Genom utbildningen har kunskapen och förståelsen för barnens behov ökat. Stödpedagogerna på enheterna kommer i fortsättningen att arbeta vidare med arbetsmaterialet från utbildningen.

Utbildningen har också gett oss en större förståelse för miljöns påverkan på barn och unga i våra verksamheter. Detta har vi haft med oss i renoveringen av våra korttidshem, berättar Rika Takala, projektledare.

"Inspiration aktivitetscenter"

Ett projekt för att skapa möjligheter för brukare på Berzelius äldreboende att testa nya aktiviteter och produkter genom att utbilda medarbetare till aktivitetsombud.

Projektet har utvecklat aktiviteter utomhus genom en Sinnenas trädgård som möjliggör utomhusvistelse för brukarna året runt genom ett uppvärmt tält. Medarbetarna har utbildats inom aktiviteter och olika produkter har köpts in för att inspirera till ökad aktivitet.

Projektet har förändrat både personalens arbetssätt och förhållningssätt. Utbildningen har gjort att vi minskat glappet mellan vad vi vet och vad vi gör och ger på så sätt varje brukare möjlighet till stimulans i vardagen, berättar Samira Zair, projektledare.

"Fler verktyg i lådan"

Projektet genomfördes inom området funktionsstöd, socialpsykiatri, i syfte att öka brukarnas delaktighet genom att utbilda medarbetare i olika metoder av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Tack vare utbildningen stärks brukarnas möjlighet att få vara delaktiga på sina egna villkor. Projektet är början på ett långsiktigt arbete som nu fortsätter genom uppföljning av brukarnas delaktighet i genomförandeplanerna samt med områdets stödpedagoger.

Vi har redan kunnat se direkta resultat för flera brukare och nya metoder har använts i det dagliga arbetet med brukare som har svårt att uttrycka vad de vill, berättar Maria Jakobsson, projektledare.

Projekt som ska genomföras 2022

Tre projekt har beviljats lokala utvecklingsmedel och kommer att genomföras enligt genombrottsmetoden under 2022.

  • "Trygg personal, tryggare brukare – att arbeta psykosocialt hållbart"
    Projekt för att lära medarbetare inom bostäder LSS hur de aktivt håller den psykosociala arbetsmiljön hälsosam, både för brukarna och dem själva.
  • ”Träningsverkstaden”
    Projekt för att öka nyfikenheten till rörelse vilket kan leda till ökad ork, psykiskt välbefinnande och bättre kondition hos deltagarna på Frejagatans dagliga verksamhet.
  • ”Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom fysisk träning"
    Projekt för att öka möjligheten till fysiska aktiviteter för brukarna genom träning inom äldreboende område 1.

Ansök om lokala utvecklingsmedel

Senaste datum att ansöka om pengar till projekt nästa år är 30 november 2022. Läs mer om kriterier och ansökan på sidan om lokala utvecklingsmedel.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad