Samhällsbyggnadsområdet ses över

Just nu pågår en översyn av hur Mölndals stad bäst organiserar sig inom samhällsbyggnadsområdet. Det är ett politiskt uppdrag som ska beslutas i kommunfullmäktige i juni.

Vår stad växer och utvecklas i snabb takt. Det är inte bara befolkningen som har ökat, utan även stadens organisation har vuxit de senaste åren. Fler anställda, mer komplexa uppdrag och ökade krav.

Vi vill säkerställa att vi har den organisation som skapar bäst nytta och leverans till våra kommuninvånare nu och i framtiden. Vi samordnar idag dessa frågor inom fem olika förvaltningar och lika många nämnder, och ställer oss nu frågan om det är det den mest effektiva organisationen, säger Mio Saba Sjösten, stadsdirektör.

Det dagliga arbetet fungerar väl

Arbetet med översynen har pågått sedan årsskiftet och utförs av konsulter från Vergenta i nära dialog med förvaltningarnas ledningar och politiker. Delar av det som kommit fram är att det dagliga, operativa arbetet fungerar väl, men det finns behov att förbättra samverkan, styrningen och att utveckla det strategiska arbetet. Det finns goda relationer och ett gott samarbetsklimat som underlättar dagens arbete, men det saknas samtidigt formell struktur som stöd.

Beslut i juni

Konsulterna lämnar rekommendationer om organisation och utvecklingsområden i en slutrapport. Därefter inleds en politisk process och om en organisationsförändring ska genomföras kommer detta att besluta detta i kommunfullmäktige den 15 juni.

Det handlar om att arbeta så smart vi kan med de resurser vi har, säger Mio Saba Sjösten. Att ha bra processer och god styrning över vår samhällsbyggnad är viktigt när vi utvecklar arbetet med att skapa bra och hållbara livsmiljöer för Mölndalsborna. Det ska samtidigt vara enkelt för våra kommuninvånare och näringslivet att komma i kontakt med oss och få den hjälp och stöd de har rätt till.

Berörd organisation

Samhällsbyggnadsfrågorna är i dag organiserade inom stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och stadsledningsförvaltningen. Nämnder som berörs är kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden och servicenämnden.

Läs mer om hur staden är organiserad.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad